ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring)

ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์เผยแพร่พัฒนาบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมอนามัย