logo

เกี่ยวกับโครงการ

63. 11. 16
posted by: Super User
ฮิต: 755

 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

หลักการและเหตุผล 

    

        รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพเพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0”

          กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ จึงได้กำหนดแนวทางให้การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมเกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญมีการพัฒนาและเติบโตร่วมกันระหว่างภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

          กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยจัดทำโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 999 โรงงาน และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ซึ่งตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 19.1.1 และ ระดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 และระดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 17.1.1 ได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR Beginner หรือ CSR-DIW เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยในปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าว มีโรงงานทั้งสิ้น 5,374 โรงงาน และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 ขึ้นไปรวม CSR Beginner และระบบจัดการอื่นที่เทียบเท่าแล้ว จำนวน 1,582 โรงงาน (ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่3-2/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562) และได้รับ CSR-DIW จำนวน 258 โรงงานจากข้อกำหนดให้พื้นที่ทั้ง 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดที่ 19.1.1 ในคะแนนที่ 4 จะต้องมีโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบจัดการอื่นที่เทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,612 โรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ปัจจุบันจำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองตามตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์แล้ว และคะแนนตัวชี้วัด 17.1.1 ในคะแนนที่ 4 จำเป็นจะต้องมีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,612 โรงงาน จึงต้องพัฒนาโรงงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เพิ่มเติมอีก 1,354 โรงงาน ภายในระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2562-2569)

         ดังนั้น ตามแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2569) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) นี้เพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ภายใน ปี พ.ศ. 2564 และระดับ 5 ภายในปี พ.ศ.2569

 

 

 

grap

  

วัตถุประสงค์

 

  • ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
  • เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ทำให้มีการพึ่งพากันในสังคม (Social symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้า และสนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 0 ของรัฐบาลต่อไป
  • สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ภายในปี พ.ศ. 2564 และระดับ 5 ภายในปี พ.ศ.2569

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลา 7 เดือน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

โทรศัพท์ : 0 2202 4143 โทรสาร: 0 2354 3114

การเปิดรับสมัคร

      ในปี พ.ศ. 2563 นี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Industry) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม

1 61

CSR-DIW

2 61

คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลัก (7 Core Subject) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาขอรับรางวัล CSR-DIW Award จำนวนไม่น้อยกว่า 70 โรงงาน

 

    * ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

โรงงานทุกขนาด ทุกประเภทที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น ยกเว้น

  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • อุตสาหกรรมยาสูบ
  • กิจการประเภทการพนัน
  • การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
  • ธุรกิจการให้ความบันเทิงผู้ใหญ่

ประโยชน์ที่โรงงานจะได้รับ

ประโยชน์ที่โรงงานเข้าร่วมโครงการได้รับ

 1. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการอบรมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การทวนสอบที่กำหนด จะได้รับโล่และเกียรติบัตรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน สังคม
 4. ได้แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO26000: Social Responsibility) และการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ
 5. สามารถพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนและโครงการที่เข้าถึงความต้องการของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างชัดเจน
 6. เตรียมความพร้อมบุคลากร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมได้ที่

 

 

ติดต่อสอบถาม

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)
   โทรศัพท์ : 0 2202 4143 โทรสาร: 0 2354 3114
  • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   เลขที่ 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
   เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
   คุณอาภากร บรมสุข โทรศัพท์: 0 2763 2828 ต่อ 3213
   คุณสุกันยา เปียสุวรรณ โทรศัพท์: 0 2763 2828 ต่อ 3206
    โทรสาร 0 2763 2819
    ส่งใบสมัครที่อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.