logo
on 09 กันยายน 2563
 
 icon downlod1การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ กลุ่ม CSR-DIW Continuous เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
 
  icon downlod1เอกสารประกอบการทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
icon downlod1เอกสารประกอบการทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555
 
  icon downlod1เอกสาร CSR-DIW ปี 2555
icon downlod1เอกสารประกอบการสัมมนาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ โครงการ CSR-DIW 2555
on 13 กรกฎาคม 2561
 
 icon downlod1เอกสาร CSR-DIW ปี 2554
 
  icon downlod1เอกสารประกอบการกิจกรรม Sharing ครั้งที่ 1 ของเครือข่าย CSR-DIW วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
 
  icon downlod1เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา ปี 2554
icon downlod1เอกสารงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง