พิมพ์

ประชุมคณะกรรมการขอการรับรองโรงงงานอุตสาหกรรมกลุ่ม CSR-DIW ประจำปี 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

62. 08. 30
posted by: user
ฮิต: 1450

ส.อ.ท จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการ CSR-DIW ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประชมรบรอง 28 08 62

นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ

 

               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) โดยมีท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการทวนสอบโรงงงานอุตสาหกรรมกลุ่ม CSR-DIW จำนวน 47 แห่ง เพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Award 2019 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
              โดยสถานประกอบการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรอง จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินจะต้องปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐาน CSR-DIW และดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางการประเมินรับรอง ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ จากจำนวนโรงงาน 47 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW จำนวน 43 แห่ง 
 
 
ประชมรบรอง DIW 28 08 62 ๑๙๐๘๓๐ 0001 ประชมรบรอง DIW 28 08 62 ๑๙๐๘๓๐ 0003
ประชมรบรอง DIW 28 08 62 ๑๙๐๘๓๐ 0006 ประชมรบรอง DIW 28 08 62 ๑๙๐๘๓๐ 0008