พิมพ์

ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563

63. 01. 13
posted by: user-csrdiw
ฮิต: 1719
PR CSR Cons 2563 1 plan form
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW Continuous) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 ขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้
1) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563   ถึง   16  มีนาคม  2563 สามารถสมัครได้ทางช่องทางรับสมัครต่างๆ
     - สมัครทาง Online ดำเนินการดังนี้
           - 1) กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/37w8fvk
           - 2) ส่งเอกสารประกอบใบสมัคร ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/2T1oAUo
     - สมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 6 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     - สมัครทางไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
                                 เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
                                        กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                        ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
            หมายเหตุ  - สมัครช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Online ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่               
                                 --> WORD - http://bit.ly/3a68FdF
                                 --> PDF - http://bit.ly/3821Fwp
                                    (สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบได้ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
                          - เลือกทวนสอบกับ กรอ. ติดตามสถานะการดำเนินงานเอกสารของเจ้าหน้าที่ได้ที่ -->http://bit.ly/2sjnrg1
 
 
 2) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจะแจ้งผลการพิจารณาให้โรงงานทราบอีกครั้งตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563  และจะประกาศรายชื่อโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หมายเหตุ เอกสารต่างๆ           - หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมโครงการ > http://bit.ly/2RYe529
                                             - แผนการดำเนินงาน_โครงการ CSR-DIW Continuous 2563 --> http://bit.ly/36NAtBf
                                                   -  แบบฟอร์ม_รับรองสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous2563 --> http://bit.ly/39QSqAQ
                                                   -  แบบฟอร์ม_ใบรับรองรายงาน CSR-DIW Continuous2563 --> http://bit.ly/2R9wfNO
                                                   -  แบบฟอร์ม_รายงาน CSR-DIW Continuous2563 (แบบฟอร์มเปล่า) --> จ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  Contact G2 Cons 2563

 

โรงงาน ไม่มี บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปหรือระดับอาวุโสคิดค่าทวนสอบ 10,000.-บาท