กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2562 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2560 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2559 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2558 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2557 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2556 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2555 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2554 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2553 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2552 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2551 ในแต่ละประเภทรางวัลดังนี้