banner

เกี่ยวกับโครงการ

 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW ) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

หลักการและเหตุผล 

       ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพเพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมกายภาพ และการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0”
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งการเสริมสร้าง และพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแนวทางให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานกรผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญก็จะต้องมีการพัฒนาและเติบโตร่วมกันระหว่างภาคเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างสมดุลและยั่งยืน
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมให้นำมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ และได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
       โดยโครงการนี้สอดคล้องในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ ของกระทรวงที่ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับ 2 ปฏิบัติสีเขียว (green activity) ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (green Culture) และระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล CSR-DIW for beginner Award จะได้รับการยกระดับเข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 2 จะได้รับการยกระดับเข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่นโยบาย SMEs 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

grap60

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมตั้งแต่ปี 2551 – 2560 ในรูปแบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญสามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด
 3. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว และพัฒนา สู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) และระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
 4. เพื่อเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และสนับสนุนให้วิสาหกิจเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการภายใต้โครงการ 9 เดือน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ)
โทรศัพท์ : 02 202 4143 โทรสาร: 02 354 3114

การเปิดรับสมัคร

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยจะเน้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัดเป็นจังหวัดเป้าหมายที่สำคัญ

1 61

CSR-DIW

2 61

คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลัก (7 Core Subject) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาขอรับรางวัล CSR-DIW Award จำนวนไม่น้อยกว่า 40 โรงงาน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

โรงงานทุกขนาด ทุกประเภทที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น

 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • อุตสาหกรรมยาสูบ
 • กิจการประเภทการพนัน
 • การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
 • ธุรกิจการให้ความบันเทิงผู้ใหญ่

ประโยชน์ที่โรงงานเข้าร่วมโครงการได้รับ

 1. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการอบรมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การทวนสอบที่กำหนด จะได้รับโล่และเกียรติบัตรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน สังคม
 4. ได้แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO26000: Social Responsibility) และการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว และพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
 6. สามารถพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนและโครงการที่เข้าถึงความต้องการของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างชัดเจน
 7. เตรียมความพร้อมบุคลากร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมได้ที่

 1. http://www.csrdiw.com
 2. https://www.facebook.com/Csr-diw 61

ติดต่อสอบถาม

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ)
  คุณทยิดา ทะแดง ,คุณณัฐพร รุ่งรัตน์ 
  โทรศัพท์ : 02 202 4143 โทรสาร: 02 354 3114
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  คุณณัชชา พฤกษารัตนนนท์ โทรศัพท์: 02 345 1266 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  คุณวรณัฐ การิกาญจน์ โทรศัพท์: 02 345 1257 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ส่งใบสมัครที่อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.