logo
63. 11. 25
posted by: Super User
ฮิต: 37
   
1 เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW Network ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงดำเนินการสรรหาและเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่าย ตามข้อบังคับว่าด้วยเครือข่าย CSR-DIW เพื่อดำรงตำแหน่งและดำเนินกิจกรรมเครือข่าย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านการ Googleforms และการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 136 โรงงาน และมีบัตรเสีย 3 ใบ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ได้แก่ นายวิเชียร อาจองค์ (บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))
Read More: การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย (CSR-DIW Network) ครั้งที่ 1/2558