logo
63. 11. 24
posted by: Super User
ฮิต: 70
   
1 โครงการได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
Read More: ...
63. 11. 24
posted by: Super User
ฮิต: 37
   
14 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการที่โรงแรมลำพูนวิล ลำพูน โดยมีประกอบการอุตสาหกรรม สื่อมวลขนและผู้สนใจในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 38 คน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เชิญผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มาร่วม sharing ประสบการณ์ในการดำเนินงาน CSR ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังด้วย
Read More: การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555