logo
63. 11. 25
posted by: Super User
ฮิต: 46
   
1 โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Read More: โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 2 CSR-DIW...
63. 11. 25
posted by: Super User
ฮิต: 153
   
1 CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016 “อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นสุข ภายใต้แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”
Read More: CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016