Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดฉะเชิงเทรา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m