Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดขอนแก่น

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องกรีน A ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พรวิภา คลังสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 55 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO NETWORK) จังหวัดขอนแก่น

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องกรีน A ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 51 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO NETWORK) จังหวัดขอนแก่น


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m