Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดราชบุรี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่

timeline 25620530 110334

อ่านเพิ่มเติม: ...

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องดาวเรือง ชั้น 1 โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดราชบุรี

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดราชบุรี ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องดาวเรือง ชั้น 1 โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัตน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดราชบุรี


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m