Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสระบุรี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวมาลินี สุขสุอรรถ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 54 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสระบุรี

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสระบุรีดำเนินการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสระบุรี จำนวน 49 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสระบุรี


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m