Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ จังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ จังหวัดสงขลา

timeline 25620606 152800   timeline 25620606 152759

อ่านเพิ่มเติม: ...

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้จัดการโครงการ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสงขลา

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสงขลาดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนางวิจิตรา ศรีวนิชย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและการพัฒนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสงขลา จำนวน 39 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสงขลา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m