Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องท่าวัง 2 ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องท่าวัง 2 ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางวิจิตรา ศรีวนิชย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและการพัฒนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m