Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวสารกิจกรรม

ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมปรึกษาหารือในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบกลิ่น

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมปรึกษาหารือในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบกลิ่น โดยมี เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานตำบลบ้านฉางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

1.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m