ข่าวสารกิจกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ (ระยอง)

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ และเกิดความเป็นเจ้าของ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที โดยมี นายณัฏฐพงษ์ จุฬาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายพงศ์นคร ยางงาม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด ผู้จัดการแผนกและนางสาววรณัฐ การิกาญจน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

1582605290476.jpg line_196086863859464.jpg

1582605297328.jpg 1582605307561.jpg

5.jpg 6.jpg

7.jpg