Copyright 2019 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 1170

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องท่าวัง 2 ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องดาวเรือง ชั้น 1 โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องกรีน A ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พรวิภา คลังสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 55 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องดาวเรือง ชั้น 1 โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดราชบุรี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้จัดการโครงการ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m