Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

1

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.5 – 5 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเซียเป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี

พระนครศรอยธยา โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

 ข้อมูลพื้นที่ 

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการคัดเลือกพื้นที่ 1 พื้นที่ เพื่อเป็นเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พื้นที่กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื้นที่ประกอบการท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 6 ตำบลใน 1 อำเภอ ได้แก่ ตำบลแม่ลา ตำบลนครหลวง ตำบลปากจั่น ตำบลคลองสะแก ตำบลบ่อโพง ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาณาเขตครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรม 1 นิคม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวม 175 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

 

จำนวนโรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

อำเภอ ตำบล นิคมฯ/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม จำนวนโรงงาน ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม จำนวนโรงงาน นอกพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม
นครหลวง แม่ลา - - 10
นครหลวง - - 15
ปากจั่น - - 39
คลองสะแก - - 31
บ่อโพง - - 26
บางพระครู นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 48 6
รวม 175

 

การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล

จากการรวบรวมข้อมูลโดยโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ 7 จังหวัด พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศ โดยได้รับ GI ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ISO14001 หรือ TIS/OHSAS 18001 หรือ Eco Factory รวมเป็น 15 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศ

มาตรฐาน จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรอง (ราย)
ระบบจัดการคุณภาพ (ISO14001) 1
ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO50001) 0
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001) 0
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI)
ระดับที่ 3 13
ระดับที่ 4 1
ระดับที่ 5 0
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 15


การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1 นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพระครู อ.นครหลวง เนื้อที่ทั้งหมด 2,050 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 867 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 38 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 536 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบถนน และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

สิ่งอำนวยความสะดวก รายละเอียด
ระบบน้ำประปา - น้ำบาดาล 5 บ่อ
- ผลิตน้ำได้ 11,960 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- สามารถจ่ายน้ำได้ 4,700 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ระบบไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ความสามารถจ่ายไฟฟ้าขนาด 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบถนน - สายประธาน : 40 เมตร 4 ช่องจราจร
- สายรองประธาน : 28 เมตร 2 ช่องจราจร
- สายซอย : 12 เมตร 2 ช่องจราจร
ระบบโทรศัพท์ - 1,000 เลขหมาย ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ TT&T
ระบบบำบัดน้ำเสีย - สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- น้ำเข้าระบบ 6,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ระบบเตาเผาขยะ - เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 500 กิโลกรัม / ชั่วโมง
ระบบป้องกันอัคคีภัย - ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 200 เมตร รวม 36 จุด
สภาพพื้นดิน - ชั้นดินแข็งที่ระยะ 11-14 เมตร
- รับน้ำหนัก 30-50 ตัน / ตารางเมตร

 

      แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงการที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาถนนและการจราจร บริเวณถนนฝั่งตะวันออก ต.บ่อโพง ถึง ต.ท่าเรือ และถนนฝั่งตะวันตก ต.บ่อโพง ถึง อ.ท่าเรือ ระยะทางรวม 50 เมตร 

การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ

          ข้อมูลจากรายชื่อโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 17 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

ข้อมูลจำนวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน พื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำบล จำนวนโรงงาน
แม่ลา 2
นครหลวง 2
ปากจั่น 1
คลองสะแก 4
บ่อโพง 1
บางพระครู 7
รวม 17

ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 5

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m