Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการวันที่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวมาลินี สุขสุอรรถ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 2 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางวิจิตรา ศรีวนิชย์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและการพัฒนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 41 คน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m