Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม กล่าวคือ อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่มาช้านาน อีกทั้งรัฐบาลมีโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก (Eastern Sea Board) ซึ่งมีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขนส่งออกและนำเข้า นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ทำให้การเดินทางและการขนส่งไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรารวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ทำเลของจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์อีกด้วย

 

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกประมาณ ๗๕ กิโลเมตรตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข ๓๐๔ และประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓ หรือประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข ๓๔ แยกเข้าหมายเลข ๓๑๔ และประมาณ ๖๑ กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
 • ทิศตะวันตก ติดกับสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพฯ

 

ฉะเชงเทรา 03 10 2560 resize

 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตก เฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๒ เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ มีลักษณะเป็นที่ดิน ซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่ราบ เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ พื้นที่จะค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐-๘๐ เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านพื้นที่อำเภอต่างๆ คือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอเมือง อำเภอ บ้านโพธิ์ และออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะอากาศร้อนชื้นเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปี แบ่งออกตามฤดูกาลได้ ๓ ฤดู ดังนี้

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้ พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุด ๓๕-๓๘ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย ๒๐๐-๓๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข้าวโพดและถั่วต่าง ๆ
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ำสุดเฉลี่ย ๑๘-๒๑ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย ๕๐-๑๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ

เขตการปกครองและประชากร

การปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ อำเภอ ๙๑ ตำบล และตำบลในเขตเทศบาล ๒ ตำบล ๘๙๒ หมู่บ้าน ๓๒ เทศบาล (๑ เทศบาลเมือง ๓๑ เทศบาลตำบล) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประชากร
จำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๙๐,๒๒๖ คน แยกเป็นชาย ๓๓๘,๑๒๕ คน เป็นหญิง ๓๕๒,๑๐๑ คน

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

3

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการคัดเลือกพื้นที่ 1 พื้นที่ เพื่อเป็นเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ พื้นที่กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 2 ตำบลใน 1 อำเภอ ได้แก่ ตำบลหัวสำโรง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อาณาเขตครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรม 1 นิคม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวม 172 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบ

 

4

 

5

 

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่


         พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล ใน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแปลงยาว ตำบลหัวสำโรง และตำบลแปลงยาว มีอาณาเขตครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ประกอบด้วย

ระบบถนน มีผิวจราจรเป็นชนิดแอสฟัสติคคอนกรีต แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ

   •  ถนนสายประธาน 6 ช่องจราจร มีความกว้างเขตทาง 50 เมตร
   •  ถนนสายรอง 4 ช่องจราจร มีความกว้างเขตทาง 40 เมตร
   •  ถนนซอย 2 ช่องจราจร มีความกว้างเขตทาง 33 เมตร
 • ระบบน้ำประปา
   •  แหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ขนาดความจุรวมกันประมาณ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
   •  ผลิตน้ำประปาได้ 23,350 ลูกบาศก์เมตร/วัน

 

 • ระบบไฟฟ้า
  •  สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 150 เมกกะวัตต์
  •  แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
 • ระบบโทรศัพท์
  •  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - สายตรง 1,024 คู่สาย (สามารถขยายได้ถึง 6,000 เลขหมายในอนาคต)
  •  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มีการสร้าง สถานีดาวเทียม อยู่ในนิคมเพื่อให้บริการสื่อสารความเร็วสูง Intelsat Business Service
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
  •  ระบบตะกอนเร่ง
  •  เนื้อที่ 40 ไร่
  •  สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • ระบบกำจัดขยะ
  •  โรงกำจัดขยะ 2 โรง จำนวน 5 เตา
  •  เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 40 ตัน/วัน
  •  บ่อฝังกลบขยะเนื้อที่ 54 ไร่ สามารถฝังกลบได้ 444,000 กิโลกรัม

 

          จากข้อมูลรายงานการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-Champion พบว่านิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ได้มีการนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 มาใช้กับระบบสาธารณูปโภค 10 หมวด

6

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
จากรายงานการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-Champion นิคมอุตสาหกรรมแกตเวย์ ซิตี้ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วยสวนสาธารณะ พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้า รวมทั้งสิ้น 2.68 % จากพื้นที่ทั้งหมด 5,183 ไร่ โดยพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯ แสดงดังรูป ทั้งนี้ไม่มีหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในโรงงานอุตสาหกรรม

7

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

chachoengsao

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 5 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m