Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

1

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางทางค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีที่พักโรงแรมขนาดใหญ่เหมาะแก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยวมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สำคัญ คือท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้มีโอกาสเป็นศูนย์กลางคมนาคม เพื่อการนำเข้าและส่งออกทางทะเลที่สำคัญ รวมทั้งเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่นไม่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง การเกิดคลื่นสึนามิ รวมทั้งไม่มีอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลน สัตว์ป่า นิเวศบก นิเวศน้ำ นิเวศทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่น พัทยาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด อ้อย ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ2,726,875 ไร่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามถนนเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) 79 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

    • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
    • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดระยอง
    • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
    • ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

ชลบร 03 10 2560 resize

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีได้มีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี (พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา) โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเขตปกครอง 7 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่ ตำบลเขาคันทรง ตำบลบึง ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบ่อวิน และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา มีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,292 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

2

 

4

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
         สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ ซึ่งมีการออกแบบและกำหนดพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าระดับกฎหมายกำหนด โดยเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้บุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาพักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ ได้
          ทั้งนี้จากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทำแนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการจัดสรรพื้นที่และก่อสร้างสวนสาธารณะสาหรับชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง

5

 

ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน
     จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 27107.61 ไร่ โดยแบ่งเป็นป่าชายเลนคงสภาพ 4551.71 ไร่ และป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไป 22555.9 ไร่


การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
      สวนอุตสาหกรรมฯ เครือสหพัฒน์ ยังไม่มีการกำหนดแนวทางหรือระเบียบในด้านการออกแบบอาคารสีเขียวภายในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานและอาคารในพื้นที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างมานานแล้ว แต่สวนอุตสาหกรรมฯ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสารและโครงการสนับสนุนต่างๆ แก่สถานประกอบการในพื้นที่
      ทั้งนี้มีข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 244 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

25

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 7 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m