Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและกิจกรรมจังหวัดชลบุรี

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการวันวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสามมุข โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน 

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดชลบุรี

การจัดสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดชลบุรี ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสามมุข โรงแรมชลอินเตอร์จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 43 คน 

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดชลบุรี


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m