Copyright 2019 - Custom text here

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 19 จังหวัด

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3851-2526 โทรสาร 0-3851-2438, 0-3851-4833 -1810

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 151/79 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3425-8899 ต่อ 101 โทรสาร 0-3425 9768, 0-3424-3237

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4492-2625-6 โทรสาร 0-4492-2627 -3237

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปทุมธานี

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-581-5015, 02-581-3225, 02-581-3226 โทรสาร 02-581-2111

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เลขที่ 140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3880-8177 โทรสาร 0-3880-8178, 0-3861-3649

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ 161 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511 โทรสาร 0-7431-1596

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ 161 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511 โทรสาร 0-7431-1596

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030 โทรสาร 0-3484-0324

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี 

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ซอย 13 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102 โทรสาร 0-3631-3234

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035-336581 โทรสาร 035-336580

 

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตราด

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตราด

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เลขที่ 322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1945 โทรสาร 0-3952-0228

 

 

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตาก

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตาก

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เลขที่ 402 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-2308 โทรสาร 0-5551-3673

 

 

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดมุกดาหาร

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดมุกดาหาร

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง

 

 

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระแก้ว

 

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระแก้ว

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m