Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 1จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุน ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่น ๆ 

 

 

 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของ ภาคกลางของประเทศไทย

หรือประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓๐ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑลห่างจากรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัยประมาณ ๓๐.๑ กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (พระราม ๒) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครปฐม
   • ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย
   • ทิศตะวันออก ติดกับกรุงเทพมหานคร
   • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี

 

สมทรสาคร 03 10 2560 resize

 

             จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัดไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่ อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาครระยะทางยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจาย อยู่ทั่วพื้นที่กว่า ๑๗๐ สาย จึงเหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ขุดคลองเพื่อนำน้ำจืดมา

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                 จังหวัดสมุทรสาคมมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้าน จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูงมีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย ๑,๑๒๐ มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๖-๒๘ องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด ๕๐ สูงสุด ๙๕

เขตการปกครองและประชากร

 

การปกครอง
                จังหวัดสมุทรสาครมีขนาดพื้นที่ ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๔๙๒.๐๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐๗,๕๒๕ ไร่ อำเภอกระทุ่มแบบ ๑๓๕.๒๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๔,๕๔๗ ไร่ อำเภอบ้านแพ้ว ๒๔๕.๐๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๕๓,๑๔๔ ไร่ จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อำเภอ ๔๐ ตำบล ๒๙๐ หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๓๑ ส่วนราชการ ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคม อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย ๓๗ ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๑๓ หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๒ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๙ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕ แห่ง

 

ประชากร
                 จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรองมีลักษณะครอบครัวเดียว ส่วนในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายไปตามริมแม่น้ำลำคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ จากข้อมูลของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๗ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๕๒๒,๕๕๓ คน ความหนาแน่นประชากร ๕๗๒ คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในพื้นที่ 1 ตำบล คือ ตำบลอ้อมน้อย โดยพื้นที่โดยสังเขป ข้อมูลโดยสังเขปของพื้นที่เป้าหมายในตำบลอ้อมน้อย อยู่ในเขตการปกครอง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 877 โรงงาน

Samutsa zoom 

จำนวนโรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(พื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน)
อำเภอ ตำบล จำนวนโรงงานในพื้นที
กระทุ่มแบน อ้อมน้อย 877
รวม 877

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

           เทศบาลนครอ้อมน้อยได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภค คือ แผนผังพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย นอกจากนี้ ยังมีแผนผังระบบไฟฟ้าตำบลอ้อมน้อย และแผนผังโครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

           และข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครอ้อมน้อย (พ.ศ. 2560-2562) พบว่า มีการจัดทำแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยวิรุณราษฏร์ หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1) แยก 1 และแยก 3 พร้อมยกระดับถนนพร้อมพร้อมบ่อพัก ซอยพงษ์ศิริชัย 2 หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเกษม 122 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก พร้อมฝาท่อเดิมถนนสุขาภิบาล 2 (จากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนน พุทธมณฑลสาย 5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลนครอ้อมน้อย ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบนโครงการก่อสร้างอุโมงค์คนเดินลอดถนนเพชรเกษม (เชื่อมระหว่างทางเข้าเทศบาลนครอ้อมน้อยและโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการจัดระเบียบและควบคุมระบบจราจร ขนส่ง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและการใช้ถนนอย่างปลอดภัย

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

           เทศบาลนครอ้อมน้อยไม่อยู่ในพื้นที่สีเขียว ตามผังเมือง และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดทำแนวป้องกันมลพิษ (Buffer Zone)

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

        ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 59 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.38 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สมทรสาคร resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 4 

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m