จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 1จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุน ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่น ๆ 

 

 

 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของ ภาคกลางของประเทศไทย

หรือประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓๐ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑลห่างจากรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัยประมาณ ๓๐.๑ กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (พระราม ๒) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

 

สมทรสาคร 03 10 2560 resize

 

             จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัดไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่ อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาครระยะทางยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจาย อยู่ทั่วพื้นที่กว่า ๑๗๐ สาย จึงเหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ขุดคลองเพื่อนำน้ำจืดมา

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                 จังหวัดสมุทรสาคมมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้าน จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูงมีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย ๑,๑๒๐ มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๖-๒๘ องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด ๕๐ สูงสุด ๙๕

เขตการปกครองและประชากร

 

การปกครอง
                จังหวัดสมุทรสาครมีขนาดพื้นที่ ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๔๙๒.๐๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐๗,๕๒๕ ไร่ อำเภอกระทุ่มแบบ ๑๓๕.๒๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๔,๕๔๗ ไร่ อำเภอบ้านแพ้ว ๒๔๕.๐๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๕๓,๑๔๔ ไร่ จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อำเภอ ๔๐ ตำบล ๒๙๐ หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๓๑ ส่วนราชการ ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคม อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย ๓๗ ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๑๓ หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๒ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๙ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕ แห่ง

 

ประชากร
                 จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรองมีลักษณะครอบครัวเดียว ส่วนในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายไปตามริมแม่น้ำลำคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ จากข้อมูลของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๗ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๕๒๒,๕๕๓ คน ความหนาแน่นประชากร ๕๗๒ คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาครในปี 2557 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 เมื่อเทียบกับปี 2556 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 359,566 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี 335,602 ล้านบาท ซึ่งสาขาที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรม 226,065ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.36 ของสาขาการผลิตทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ราคาประจำปี

หน่วย : ล้านบาท

สาขา 2553 2554 2555 2556 2557
ภาคเกษตร 15,627 16,150 17,680 18,085 17,337
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 2,328 2,041 2,274 2,676 2,607
การประมง 13,299 14,109 15,405 15,409 14,730
ภาคนอกเกษตร 292,072 300,819 305,845 299,650 318,266
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 736 730 970 818 785
อุตสาหกรรม 219,333 224,872 224,730 215,253 226,065
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 8,051 8,012 8,778 9,362 9,795
การก่อสร้าง 4,911 4,743 5,367 6,773 5,524
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 35,423 36,992 38,723 37,991 40,539
โรงแรมและภัตตาคาร 575 590 507 1,830 3,134
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 3,877 4,241 4,353 4,440 5,956
ตัวกลางทางการเงิน 4,254 4,678 5,267 5,964 6,754
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 5,615 6,000 6,404 6,585 8,864
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 3,411 3,865 4,217 4,060 4,053
การศึกษา 1,720 1,604 1,591 1,627 1,788
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 2,861 3,145 3,343 3,457 3,561
การให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,221 1,252 1,441 1,396 1,325
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 83 93 154 95 122
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 307,699 316,969 323,524 317,735 335,602
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 348,252 353,739 356,048 344,856 359,566
จำนวนประชากร (1,000 คน) 884 896 909 921 933
               

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)

 

 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

            ทรัพยากรป่าไม้

              จังหวัดสมุทรสาคร มีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 2 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก อยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีพื้นที่ 7,343 ไร่ มีอาณาเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,194 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก อยู่ในเขตท้องที่ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า และตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีพื้นที่ 8,865 ไร่ มีอาณาเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,202 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

              ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่8 กันยายน พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 125 ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554ประกาศกำหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกและป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันท้ายนรสิงห์” อยู่ในความควบคุมดูและและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

              ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล เนื่องจากคลื่นลมและกระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุ่นแรงเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลาย มีสภาพป่าเหลืออยู่บ้างเพียงจำนวนน้อย มีลักษณะเป็นหย่อม ๆ บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก มีเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน โดยจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก จำนวน 226 ไร่และดำเนินการนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมในพื้นที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และตำบลโคกขาม อีกประมาณ 50 กว่าไร่ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นริมตลิ่ง นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5-6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร

            ทรัพยากรน้ำ

              จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำ หลัก คือ แม่น้ำ ท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการชลประทาน โดยมีโครงการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำในลำคลองชลประทาน 10 สาย และคลองธรรมชาติกว่า 170 สาย เช่น คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดำเนินสะดวก

              แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดินที่สำคัญ คือ แม่น้ำท่าจีน มีความยาวทั้งสิ้น 325 กิโลเมตร ซึ่งไหลผ่านอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นไปทางตอนเหนือผ่าน จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรีและจนถึงจุดเริ่มต้นของแม่น้ำท่าจีน ที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท

            ทรัพยากรน้ำบาดาล

              จังหวัดสมุทรสาคร เป็น 1 ใน 7 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา) ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่วิกฤติน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (safe yield) เท่ากับ 2,246,609 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณที่ยอมรับได้ (safe yield) เท่ากับ 140,925 ลูกบาศก์เมตร/วัน

              สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 857 บ่อ แบ่งออกเป็นประเภท

              ธุรกิจ         จำนวน       754    บ่อ

              อุปโภคบริโภค  จำนวน       101     บ่อ

              เกษตรกรรม   จำนวน       2      บ่อ

 

  

ข้อมูลด้านสังคม

การสาธารณสุข

       จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ จำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาล/ สถานบริการเอกชน จำนวน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล จำนวน 60 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์รวม 119 คน ทันตแพทย์รวม 44 คน เภสัชกรรวมทั้งสิ้น 54 คน

การศึกษา

       จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 1 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาจำนวน 149 แห่ง และสังกัดมัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 11 แห่ง

       จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานศึกษาทุกระดับที่จะให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครอย่างพอเพียงตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 6 วิทยาเขตเทคนิคสมุทรสาคร

ประชากร แรงงานและการจ้างงาน และแรงงานต่างด้าว

       จังหวัดสมุทรสาคร มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 523,565 คน จำแนกเป็นชาย 252,029 คน หญิง 271,536 คน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 845,313 คน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 690,332 คน และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 154,981 คน จากจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงาน พบว่ามีผู้ว่างงาน จำนวน 3,645 คน มีแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 258,215 คน

จำนวนกำลังแรงงาน จำแนกตามเพศและสภาพแรงงาน

สถานภาพแรงงาน จำนวนคน รวม
ชาย ชาย
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 416,851 428,462 845,313
1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 369,167 321,165 690,332
   1.1 ผู้มีงานทำ 367,149 319,538 686,686
   1.2 ผู้ว่างงาน 2,018 1,627 3,645
   1.3 ผู้รอฤดูกาล - - -
2. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 47,684 107,297 154,981

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, http://service.nso.go.th (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)

 

 

ข้อมูลด้านบริหารและการจัดการ

จังหวัดสมุทรสาคร มีวิสัยทัศน์การพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวน) คือ เมืองสมดุลสิ่งแวดล้อม มั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์23 กลยุทธ์ได้ตั้งโครงการจำนวน 413 โครงการ งบประมาณ 6,236 ล้านบาท

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มีมาตรฐานสากล

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการแรงงานต่างด้าวในเชิงบูรณาการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบ

       ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในพื้นที่ 1 ตำบล คือ ตำบลอ้อมน้อย โดยพื้นที่โดยสังเขป ข้อมูลโดยสังเขปของพื้นที่เป้าหมายในตำบลอ้อมน้อย อยู่ในเขตการปกครอง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 877 โรงงาน

Samutsa zoom 

จำนวนโรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(พื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน)
อำเภอ ตำบล จำนวนโรงงานในพื้นที
กระทุ่มแบน อ้อมน้อย 877
รวม 877

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

           เทศบาลนครอ้อมน้อยได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภค คือ แผนผังพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย นอกจากนี้ ยังมีแผนผังระบบไฟฟ้าตำบลอ้อมน้อย และแผนผังโครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

           และข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครอ้อมน้อย (พ.ศ. 2560-2562) พบว่า มีการจัดทำแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยวิรุณราษฏร์ หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1) แยก 1 และแยก 3 พร้อมยกระดับถนนพร้อมพร้อมบ่อพัก ซอยพงษ์ศิริชัย 2 หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเกษม 122 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก พร้อมฝาท่อเดิมถนนสุขาภิบาล 2 (จากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนน พุทธมณฑลสาย 5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลนครอ้อมน้อย ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบนโครงการก่อสร้างอุโมงค์คนเดินลอดถนนเพชรเกษม (เชื่อมระหว่างทางเข้าเทศบาลนครอ้อมน้อยและโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการจัดระเบียบและควบคุมระบบจราจร ขนส่ง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและการใช้ถนนอย่างปลอดภัย

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

           เทศบาลนครอ้อมน้อยไม่อยู่ในพื้นที่สีเขียว ตามผังเมือง และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดทำแนวป้องกันมลพิษ (Buffer Zone)

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

        ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 59 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.38 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 3. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 3.1 การเพิ่มปริมาณการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด 3.1.1 จำนวนเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

           สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำฐานข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย พบว่า ในปี 2561 พื้นที่ตำบลอ้อมน้อย มีจำนวนเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 367.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 723.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.34

ข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556-2561
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย
จำนวนโรงงาน 20 15 20 34 44 8
เงินลงทุน (ล้านบาท) 970.06 571.44 694.31 541.89 1,091.01 367.13
คนงาน (คน) 605 329 843 844 1,645 428
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายการประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย
จำนวนโรงงาน 4 6 5 - 4 1
เงินลงทุน (ล้านบาท) 164.13 3,218.10 1,586.57 - 40.40 29.15
คนงาน (คน) 549 3,545 3,229 - 123 12
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 4. เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ

           จากข้อมูลของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม 146 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนตำบลอ้อมน้อย
ลำดับ ชื่อ ที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์
1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอ้อมน้อย

ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

น้ำสับปะรดหมักไซเดอร์
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อย ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
ขนมเปี๊ยะ,ขนมตาล
3. วิสาหกิจชุมชนบุญสว่างหมู่บ้านรุ่งรัชอ้อมน้อย ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
สบู่พลูคาว

ในระดับจังหวัดมีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย บริษัทประชารัฐฯ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด “ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” โดยในช่วงแรก บริษัท ประชารัฐฯ ได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมวางแผน การพัฒนาเบญจรงค์ เพื่อยกระดับเป็นพรีเมี่ยมเบญจรงค์ ร่วมกับผู้ประกอบการเบญจรงค์ เพื่อสร้างเครื่องเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ และทรงคุณค่า รวมถึงการยืนยันในอัตลักษณ์ของความเป็นสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต และมีความยั่งยืน การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัท ประชารัฐฯ กับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พรีเมี่ยมเบญจรงค์ในระยะยาว”

           แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีแผนหรือมีโครงการที่ให้ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมของชุมชน

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 4. เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบ
ตัวชี้วัด 4.1.2 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานท้องถิ่น

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ข้อมูลจำนวนแรงงานท้องถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง แต่มีการรวบรวมเฉพาะจำนวนแรงงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแรงงานท้องถิ่น หมายถึง แรงงานที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่

 

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 4. เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.1.3 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน หรือ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางด้าน การตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่เก็บรวบรวมผู้ประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน หรือส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน หรือสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการตลาด หรือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ หรือทักษะแรงงาน โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 4. เศรษฐกิจท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 4.1.4 อัตราการว่างงาน

           ข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - มีนาคม) มีผู้ว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 4,863 ราย คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.70 ของกำลังแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิงมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.05 ในขณะที่เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.40

           โดยในกลุ่มผู้มีงานทำทั้งหมด 689,879 คน เป็นผู้ทำงานในภาคเกษตรรวม 41,900 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของผู้มีงานทำทั้งหมด) ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีผู้ทำงานทั้งสิ้น 647,979 คน (ร้อยละ 93.93 ของผู้มีงานทำทั้งหมด) สาขานอกภาคเกษตรที่มีผู้ทำงานมากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ทำงานรวมทั้งสิ้น 423,172 คน (ร้อยละ 61.34 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ฯ 83,612 คน (ร้อยละ 12.12) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 41,900 คน (ร้อยละ 6.07) สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 32,510 คน (ร้อยละ 4.71) และ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 30,843 คน (ร้อยละ 4.47) ตามลำดับ

           เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีงานทำจำแนกออกตามระดับการศึกษาที่จบในไตรมาส 1/2561 พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำวน 122,817 คน (ร้อยละ 17.80 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ แรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 108,530 คน (ร้อยละ 15.73) ระดับไม่มีการศึกษา จำนวน 106,527 คน (ร้อยละ 15.44) ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 104,936 คน (ร้อยละ 15.21) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 96,182 คน (ร้อยละ 13.94) ตามลำดับ

           แรงงานนอกระบบ ในปี 2560 มีผู้มีงานทำอยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกันสังคม) จำนวนทั้งสิ้น 153,894 คน ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร โดยสาขาที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ได้แก่ สาขาขายส่ง การขายปลีก มีจำนวน 44,641 คน (ร้อยละ 29.01 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด)

           เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทำงานอยู่มากที่สุด ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จำนวน 73,627 คน (ร้อยละ 47.84 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด)

           ทั้งนี้อัตราการว่างงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังไม่มีการรายงานเผยแพร่ และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 5. การตลาด
เกณฑ์ตัวชี้วัด 5.1 มีการส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 5.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) ต่อจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดในท้องถิ่นหรือจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ แต่ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการที่มีการส่งเสริมการผลิตสินค้า หรือ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ เศรษฐกิจ  
ด้านที่ 6. การขนส่งและโลจิสติกส์
เกณฑ์ตัวชี้วัด 6.1 การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ตัวชี้วัด 6.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ขององค์กร

        ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลรายโรงงานโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ใช้วัสดุด้านบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์  

 

 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 7. การจัดการคุณภาพน้ำ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.1 การควบคุมมลภาวะทางน้ำ
ตัวชี้วัด 7.1.1 คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐา

             จากฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการระบายน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน


ข้อมูลโรงงานที่มีน้ำเสีย (ระบายน้ำทิ้ง) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน Max Flow Exist Flow Discharge Inf BOD Eff BOD Max Inf Load Disc.Load
1 3-22(3)-1/60สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 5,000.00 5,000.00 5,000.00   23.00   115.00
2 3-22(3)-5/36สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 5,000.00 4,800.00 3,600.00        
3 3-22(3)-1/19สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3,000.00 3,000.00 2,500.00   32.00   80.00
4 3-22(3)-5/36สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 2,000.00 2,000.00 2,000.00   12.20   24.40
5 3-24-1/18สค บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด 1,000.00 1,000.00 1,000.00   20.00   20.00
6 3-22(2)-1/13สค บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด 800.00 800.00 800.00   12.00   9.60
7 3-22(3)-4/30สค บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด 500.00 500.00 500.00   6.90   3.45
8 3-22(3)-2/32สค บริษัท ร่วมแสงศิลป์ จำกัด 500.00 500.00 500.00        
9 3-22(3)-4/37สค บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด 400.00 400.00 400.00   9.00   3.60
10 3-22(4)-3/37สค บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด 350.00 350.00 350.00   8.70   3.05
11 3-22(3)-2/30สค บริษัท บริติช-ไทยซินเทติดเท็กสไทล์ จำกัด 600.00 300.00 300.00 466.00 26.70 279.60 8.01
12 3-22(4)-4/35สค บริษัท ฟาร์อิสท์การทออุตสาหกรรม จำกัด 300.00 300.00 300.00   7.70   2.31
13 3-24-5/16สค บริษัท ยูเนียนเท็กซ์นิตติ้ง จำกัด 1200.00 300.00 300.00   45.30   13.59
14 3-72-1/35สค บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด 200.00 200.00 200.00        
15 3-22(4)-1/45สค นายสมพล แต้เกษม 200.00 200.00 200.00 72.40 20.10 14.48 4.02
16 3-22(3)-1/38สค บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนลเท็กซ์ไทล์ จำกัด 400.00 200.00 200.00 346.00 4.60 138.40 0.92
17 3-52(4)-1/44สค บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 170.00 170.00 170.00        
18 ศ3-6(2)-2/38สค บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 130.00 130.00 130.00        
19 3-8(1)-1/45สค บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด 300.00 130.00 130.00        
20 3-22(4)-3/37สค บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด 150.00 120.00 120.00 335.00 15.50 50.25 1.86
21 3-22(4)-4/35สค บริษัท ฟาร์อิสท์การทออุตสาหกรรม จำกัด 120.00 120.00 120.00 32.50 8.40 3.90 1.01
22 3-22(2)-7/36สค บริษัท เจริญสุขการฟอก จำกัด 100.00 100.00 100.00   17.00   1.70
23 3-98-4/35สค นางวิภา จงสมดี 100.00 100.00 100.00   4.00   0.40
24 3-64(8)-2/13สค บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด 80.00 80.00 80.00   15.00   1.20
25 3-52(4)-1/44สค บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 100.00 60.00 60.00        
26 3-98-6/47สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอส.ฟินิชชิ่ง 50.00 50.00 50.00        
27 3-22(3)-3/34สค นายวันเชียร พรมวิหาร 100.00 40.00 40.00   5.90   0.24
28 3-22(3)-3/37สค บริษัท บางกอกว็อชเชอร์ จำกัด 40.00 40.00 40.00   9.80   0.39
29 3-78(2)-1/40สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด 20.00 20.00 20.00        
30 จ3-77(2)-2/46สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด 20.00 20.00 20.00        
31 3-78(2)-7/53สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด 15.00 15.00 15.00        
32 ศ3-12(9)-1/34สค บริษัท เฟิรสท์ซุปเปอร์ฟู้ต จำกัด 15.00 12.00 12.00 4940.00 2.40 74.10 0.03
33 3-58(4)-1/38สค บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด (สาขา 2) 40.00 300.00 8.00        
34 จ3-12(11)-1/42สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่ทองซีกิมเซ็ง 20.00 7.50 7.50   1.00   0.01
35 จ3-84(1)-1/46สค หวัง เจี้ยน เจียง,นาย 10.00 6.00 6.00        
36 3-8(1)-1/40สค บริษัท วังตาล จำกัด 5.50 5.50 5.50 2070.00 12200.00 11.39 67.10
37 จ3-22(4)-1/36สค บริษัท วิรุฬศิลป์ จำกัด 10.00 5.00 5.00 2.25 1.80 0.02 0.01
38 3-22(4)-1/34สค บริษัท วนิชศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด 10.00 5.00 5.00   8.70   0.04
39 จ3-84(1)-1/42สค บริษัท รีกัล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 10.00 5.00 5.00        
40 ศ3-12(11)-1/34สค บริษัท ธนทรัพย์ ฟู้ด จำกัด 10.00 4.00 4.00 2260.00 9.30 22.60 0.04
41 ศ3-10(2)-1/37สค บริษัท บางกอก บิสกิต จำกัด 5.00 3.00 3.00   25.00   0.08
42 จ3-22(4)-1/38สค บริษัท วี.ไอ.พี.พริ้นติ้ง จำกัด 3.00 3.00 3.00 0.00 6.60 0.00 0.02
43 ศ3-10(2)-1/33สค บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำกัด 10.00 3.00 3.00   73.20   0.22
44 จ3-10(2)-1/36สค บริษัท กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 20.00 3.00 3.00   9.00   0.03
45 3-77(2)-2/33สค บริษัท ซี.ที.อินดัสทรี จำกัด 3.00 3.00 3.00        
46 3-47(3)-1/17สค บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5.00 2.00 2.00        
47 จ3-47(3)-1/44สค บริษัท ที.โอ.พี คอสเมติคส์แอนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 5.00 2.00 2.00        
48 3-40(1)-3/38สค บริษัท เอ.เอส.เอ.คอนเทนเนอร์ส จำกัด 10.00 2.00 2.00        
49 จ3-95(1)-1/45สค บริษัท สยามนิสสัน พระนคร 2000 จำกัด 2.00 2.00 2.00        
50 จ3-10(2)-1/38สค บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด 5.00 2.00 2.00   7.80   0.02
51 จ3-13(2)-3/45สค บริษัท ทิพย์วารี ฟู้ดส์ จำกัด 1.00 1.00 1.00 14.00 7.90 0.01 0.01
52 จ2-12(11)-1/41สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเภาทองอุตสาหกรรม อาหาร 1.00 1.00 1.00 29375.00 514.00 29.38 0.51
53 จ3-47(3)-1/42สค บริษัท ที.โอ.พี.คอสเมติคส์แอนด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 5.00 2.00 1.00        
54 จ3-84(1)-2/46สค บริษัท ยูแคน เน็ทเวิร์ค จำกัด 1.00 0.50 0.50        
รวม 50,475.00 46,472.80 41,767.00 8.11 8.69 4,700.49 774.88
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม


มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 7. การจัดการคุณภาพน้ำ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.2 การลดปริมาณน้ำใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัด 7.2.1 ปริมาณน้ำใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลงจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง แต่จากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีข้อมูลรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งรายงาน รว. ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย และมีข้อมูลน้ำใช้จากการรายงานระบบ รว. ครั้งที่ 2 ปี 2560 ในจังหวัดสมุทรสาคร

           ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลรายโรงงานโดยใช้แบบสอบถาม

 

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งรายงาน รว.
ลำดับ ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ ตำบล ประกอบกิจการ
1 บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด 3-72-1/35สค อ้อมน้อย ผลิตอะไหล่ อุปกรณ์แผ่นวงจรสำหรับเครื่องรับ ส่งวิทยุ โทรทัศน์
2 บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3-22(3)-1/60สค อ้อมน้อย ฟอก ย้อม พิมพ์ผ้าและแต่งสำเร็จผ้า
3 บริษัท ไทยการ์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จำกัด 3-28(1)-1/23สค อ้อมน้อย ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อเชิ้ตชาย-หญิง (จำนวนจักรเย็บผ้า 1300 เครื่อง)
4 บริษัท ทองเสียง จำกัด 3-22(2)-2/33สค อ้อมน้อย ฟอกย้อมด้าย ผ้า และทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอผ้า 20 เครื่อง)
5 บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-52(4)-1/44สค อ้อมน้อย ผลิตชิ้นส่วนที่ทำด้วยยาง เช่น ท่อน้ำ ท่อแอร์รถยนต์ ยางขอบกระจกรถยนต์
6 บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด 3-22(3)-4/30สค อ้อมน้อย ย้อมผ้ามุ้ง ตัดเย็บผ้ามุ้ง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้าจำนวน 50 เครื่อง)
7 บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด 3-51-1/33สค อ้อมน้อย ผลิตยางใน ยางนอกของรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
8 บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด 3-52(4)-2/37สค อ้อมน้อย ทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ขอบกระจก ยางอัดขึ้นรูป ท่อและอุปกรณ์รถยนต์ กำลังการผลิต 2,150 ตัน/ปี
9 บริษัท ดีสโตน จำกัด 3-51-3/21สค อ้อมน้อย ผลิตยางนอกยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน
10 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 3-4(1)-1/24สค อ้อมน้อย ฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่แช่แข็ง ทำลูกชิ้น ไส้กรอก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)

 

ข้อมูลน้ำใช้จากการรายงานระบบ รว. ปีที่ส่งรายงาน : 2560 ครั้งที่ : 2 จ.สมุทรสาคร
ประเภทน้ำใช้ ปริมาณการใช้งาน (ลบ.ม./วัน)
น้ำประปา ปริมาณเฉลี่ย 21,459.22
ปริมาณใช้สูงสุด 31,323.57
น้ำบาดาล ปริมาณเฉลี่ย 21,818.11
ปริมาณใช้สูงสุด 27,241.60
น้ำทะเล ปริมาณเฉลี่ย 0
ปริมาณใช้สูงสุด 0
รวมน้ำผิวดิน ปริมาณเฉลี่ย 12,789.00
ปริมาณใช้สูงสุด 13,941.00
รวมอื่นๆ ปริมาณเฉลี่ย 441
ปริมาณใช้สูงสุด 525

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 7. การจัดการคุณภาพน้ำ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.2 การลดปริมาณน้ำใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัด 7.2.2 ปริมาณน้ำทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลงจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง BOD Load และ COD Load ของน้ำทิ้งโรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก โรงงาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่มีการแจกแจงระดับพื้นที่ และในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาครที่จัดทำเมื่อปี 2559 มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ (กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม) โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลรายโรงงานโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 7. การจัดการคุณภาพน้ำ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 7.3 คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ
ตัวชี้วัด 7.3.1 คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ

           ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังไม่มีจุดตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 พบว่า ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจุดตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และคลองภาษีเจริญ โดยค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) คือ 29 และ 36 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ตามลำดับ

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 8. การจัดการคุณภาพอากาศ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 8.1 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
ตัวชี้วัด 8.1.1 คุณภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และชุมชน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

           ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 จุด คือ สถานีแขวงการทางสมุทรสาคร (14T) ข้อมูลจากสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เดือนสิงหาคม 2561 (จากเว็บไซต์ http://aqnis.pcd.go.th/) พบว่า มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 ของจุดตรวจวัดทั้งหมด

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 8. การจัดการคุณภาพอากาศ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 8.1 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
ตัวชี้วัด 8.1.2 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

           ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อย่างเป็นระบบ แนวทางในการดำเนินการในอนาคต คือ กำหนดแผนในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามรวบรวมข้อมูลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 9. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
เกณฑ์ตัวชี้วัด 9.1 การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด 9.1.1 อัตราการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่

           จากข้อมูลศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการรวบรวมข้อมูลปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ตามรายงานการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปี 2560 มีกากของเสียรวม 850,485.41 ตัน จำแนกเป็นกากของเสียไม่อันตรายร้อยละ 89.31 และกากของเสียอันตรายร้อยละ 10.69

           ทั้งนี้จากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาครมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงคัดแยกและขนถ่าย ขยะมูลฝอยตำบลอ้อมน้อย

ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.สมุทรสาคร
ลำดับ ความอันตราย จำนวนโรงงาน รายการ ปริมาณ (ตัน)
1 ไม่อันตราย 916 2882 759573.8713
2 อันตราย 785 2971 90911.5356
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 9. การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
เกณฑ์ตัวชี้วัด 9.2 การจัดการขยะชุมชน
ตัวชี้วัด 9.2.1 อัตราการกำจัดขยะชุมชน

           จากข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 พบว่าพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย โดยพบว่าในปี 2561 มีการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะชุมชน โดยวิธีนำกลับไปทำ RDF รายละเอียดปริมาณขยะและวิธีการจัดการ

           ทั้งนี้จากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาครมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงคัดแยกและขนถ่าย ขยะมูลฝอยตำบลอ้อมน้อย นอกจากนี้เทศบาลนครอ้อมน้อยมีแผนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการแยกขยะก่อนทิ้ง และมีโครงการจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ

ปริมาณและวิธีการจัดการขยะชุมชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ปกครอง ปี พ.ศ. ชนิดและปริมาณ (ตัน/วัน) แหล่งกำจัด วิธีการจัดการขยะชุมชน และอัตราการจัดการขยะชุมชน
เทศบาลนครอ้อมน้อย 2559 150 ตัน/วัน หจก.สมนึกธุรกิจ ฝังกลบ
2560 100 ตัน/วัน บริษัท ทิพยวรรณ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ส่งกำจัดและนำไปกลบฝังแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2561 80-100 ตัน/วัน

บริษัท สมุทรสาคร

เนเชอรัล คลีน เอนเนอร์จี จำกัด

นำกลับไปทำ RDF
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 10. การจัดการพลังงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 10.1 มีการใช้พลังงานทดแทนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 10.1.1 อัตราการใช้พลังงานทดแทน

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 10. การจัดการพลังงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 10.2 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 10.2.1 สัดส่วนโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 11. การจัดการเหตุเดือนร้อนรำคาญ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 11.1 การจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ตัวชี้วัด 11.1.1 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ

           ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าในปี 2559 - 2561 พบว่า ใน จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้แก่ การปล่อยน้ำเสีย การปล่อยสารเคมี กลิ่น ทั้งนี้ไม่ได้จำแนกโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่มีข้อร้องเรียน
ลำดับที่ ชื่อโรงงาน ชื่อผู้ร้องเรียน/กิจกรรม วันที่ร้องเรียน
1 โรงงานตำบลแคราย ปล่อยน้ำเสีย 11/11/2559
2 บริษัท ดีสโตน จำกัด ควัน 22/11/2559
3 โรงงานชุบและขัดโลหะ ต.อ้อมน้อย ฝุ่น,ไอกรด 28/11/2559
4 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัลอินดัสตรี จำกัด ปล่อยสารเคมี 24/12/2559
5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัลอินดัสตรี จำกัด ปล่อยสารเคมี แจ้งเตือนครั้งที่ 1 23/1/2560
6 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัลอินดัสตรี จำกัด ปล่อยสารเคมี แจ้งเตือนครั้งที่ 1 14/2/2560
7 บริษัท ปลายวิว จำกัด   23/2/2560
8 โรงงาน บิสไปน์ อ้อมน้อย ฝุ่น 13/3/2560
9 โรงทำเครื่องจักร ซอยเพชรเกษม 118 เสียง,ฝุ่น 28/3/2560
10 โรงงาน บิสไปน์ อ้อมน้อย ฝุ่น แจ้งเตือนครั้งที่ 1 4/4/2560
11 บริษัท ฟาร์อิท ม.4 ต.อ้อมน้อย น้ำเสียลงคลอง 22/52560
12 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัลอินดัสตรี จำกัด ปล่อยน้ำเสีย 25/52560
13 โรงงานย่อยเม็ดพลาสติก ต.อ้อมน้อย กลิ่น 7/6/2560
14 บริษัท ฟาร์อิท ม.4 ต.อ้อมน้อย น้ำเสียลงคลอง แจ้งเตือนครั้งที่ 1 7/6/2560
15 บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด   10/8/2560
16 โรงงานย่อยเม็ดพลาสติก ม.4 ต.อ้อมน้อย กลิ่น,ไอสารเคมี 10/8/2560
17 บริษัท สามมิตร ออโตพาร์ท จำกัด กลิ่น,ควัน 28/8/2560
18 บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด กลิ่น,ควัน 28/8/2560
19 โรงงาน ม.1 ต.บางโทรัด   1/9/2560
20 บริษัท สามมิตรออโต้พาร์ท จำกัด   1/9/2560
21 บริษัท สมุทรสาคร คลีน เอ็นเนอร์จี่ จำกัด การตั้งโรงงาน 18/9/2560
22 บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปล่อยน้ำเสีย 2/10/2560
23 บริษัท ซ.เคมีไทย จำกัด   2/10/2560
24 โรงงานคัดแยกขยะ   12/10/2560
25 บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด   27/10/2560
26 บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด   3/11/2560
27 บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล เอ็นเนอร์จี่ จำกัด   26/12/2560
28 บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด มีการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อน 5/1/2561
29 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีเขม่าควันฟุ้งกระจาย 13/2/2561
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 12. กระบวนการผลิต
เกณฑ์ตัวชี้วัด 12.1 กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 12.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Eco-Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

           จากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า จำนวน 92 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่


โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) หรือได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรืออุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ลำดับ เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน Green Industry CSR-DIW CSR Continuous ISO 14001 Eco Factory เข้าร่วมโครงการยกระดับโรงงานฯ
ปี
59
เข้าร่วมโครงการยกระดับโรงงานฯ
ปี 60
1 3-6(2)-2/38สค บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2

(ไม่ขึ้นหน้าเว็บ)

        P P
2 3-10(2)-1/33สค บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำกัด           P  
3 3-95(1)-3/41สค บริษัท พงษ์สิทธิ การาจ จำกัด             P
4 3-95(1)-169/49สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด           P  
5 3-73-12/58สค บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด           P P
6 3-64(6)-1/25สค บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด โรงงาน 1 1         P  
7 3-73-1/44สค บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด 1         P P
8 3-73-3/54สค บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด โรงงาน 3           P P
9 3-73-12/58สค บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด โรงงาน 4         P    
10 3-64(13)-76/58สค บริษัท ยูนิแมชชีน จำกัด             P
11 3-62-6/39สค บริษัท วลัยภัณฑ์ รุ่งเรือง อินดัสตรี้ จำกัด             P
12 3-62-3/60สค บริษัท วลัยภัณฑ์ รุ่งเรือง อินดัสตรี้ จำกัด             P
13 3-60-4/56สค บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด           P  
14 3-55-1/38สค บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยง่วนหลี จำกัด 2           P
15 3-53(4)-4/41สค บริษัท เวิลด์ พลาสแพค จำกัด             P
16 3-27(2)-1/14สค บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)           P P
17 3-53(1)-8/52สค บริษัท พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ จำกัด 1           P
18 3-53(1)-30/55สค บริษัท ไอเดียล พลาสเทคซ จำกัด             P
19 3-53(1)-3/40สค บริษัท เฟิรสท์ซุปเปอร์ฟู๊ด จำกัด 1           P
20 3-53(1)-1/60สค บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด             P
21 3-48(12)-2/43สค บริษัท เหลียงเคมี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3         P P
22 3-45(3)-1/42สค บริษัท อีโคเพนท์ จำกัด 1         P  
23 3-39-2/58สค บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด           P  
24 3-39-1/39สค บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด 3         P  
25 3-28(2)-1/47สค บริษัท ท็อปเวลล์ อินดัสเทรียล จำกัด             P
26 3-28(1)-1/44สค บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด             P
27 3-24-1/39สค บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด             P
28 3-23(4)-3/52สค บริษัท เดอะพริ้น จำกัด             P
29 3-22(4)-2/59สค บริษัท ตง ก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด 2           P
30 3-22(4)-2/57สค บริษัท ศิลป์นัมเบอร์วัน 2014 จำกัด             P
31 3-22(2)-7/52สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าฉาง การทอ 1           P
32 3-13(8)-1/55สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง             P
33 3-13(2)-3/45สค บริษัท ทิพย์วารี ฟู้ดส์ จำกัด             P
34 3-100(5)-1/52สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด           P  
35 3-100(1)-4/44สค บริษัท ซี.เอ็น.อินเตอร์พริ้นท์ แอนด์ แพค จำกัด             P
36 3-91(2)-1/33สค บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด           P  
37 3-8(1)-1/45สค บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด             P
38 3-78(2)-7/53สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด           P  
39 3-78(2)-1/40สค บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัด 1         P  
40 3-78(2)-1/34สค บริษัท ล็อคเต้ จำกัด 2           P
41 3-77(2)-2/36สค บริษัท อีร่า จำกัด 2           P
42 3-77(2)-1/37สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วี.พี.อินดัสเตรียล 1           P
43 3-77(1)-1/35สค บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด 2 P          
44 3-72-1/35สค บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด 3            
45 3-70-1/32สค บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด 3            
46 3-64(8)-2/13สค บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด           P  
47 3-64(8)-1/23สค บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด           P  
48 3-64(6)-1/25สค บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด 1           P
49 3-64(10)-3/35สค บริษัท ที.เค.กัลวาไนซ์ จำกัด 1           P
50 3-64(1)-1/29สค บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด 3     P     P
51 3-60-7/35สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี อลูมิเนียม             P
52 3-60-5/35สค บริษัท ที อาร์ อุตสาหกรรมอลูมิเนียม จำกัด             P
53 3-58(4)-1/38สค บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด (สาขา 2)           P  
54 3-53(7)-1/13สค บริษัท นิวนัมเบอร์วัน จำกัด             P
55 3-53(4)-1/34สค บริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด             P
56 3-53(4)-1/24สค บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด 1           P
57 3-53(1)-3/38สค บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด           P  
58 3-53(1)-27/56สค บริษัท วิคตอรี่ ทอยส์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด 2           P
59 3-53(1)-2/40สค บริษัท เอ็น.เอส.เค.พลาสติคไทย จำกัด             P
60 3-53(1)-1/29สค บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด 1         P  
61 3-53(1)-1/18สค บริษัท ไทยพลาสติกอินดัสทรี้ จำกัด             P
62 3-52(4)-3/33สค บริษัท คอนเท็กซ์อีลาสติค จำกัด 1         P  
63 3-52(4)-2/37สค บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด 3            
64 3-52(4)-1/26สค บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยง่วนหลี จำกัด 2           P
65 3-52(4)-1/24สค บริษัท พงศ์พารา โคดัน รับเบอร์ จำกัด 2         P  
66 3-51-3/21สค บริษัท ดีสโตน จำกัด           P P
67 3-51-2/15สค บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด 2           P
68 3-51-1/33สค บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด 2     P   P P
69 3-42(1)-2/24สค บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด 3            
70 3-42(1)-1/26สค บริษัท พรีเมียมเพ้นท์ จำกัด 2           P
71 3-40(1)-5/48สค บริษัท ไทยชีทบอร์ด จำกัด           P  
72 3-40(1)-3/38สค บริษัท เอ.เอส.เอ.คอนเทนเนอร์ส จำกัด 3            
73 3-4(1)-1/24สค บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 3 P P        
74 3-39-2/33สค บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด             P
75 3-39-1/41สค บริษัท ไดน่า แพคส์ จำกัด 3            
76 3-28(1)-1/38สค บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน) 3            
77 3-24-4/16สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3       P P  
78 3-24-1/19สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนดิเนนตัลนิตติ้ง             P
79 3-22(4)-3/37สค บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด 2           P
80 3-22(4)-3/15สค บริษัท ถาวรพิมพ์ผ้า จำกัด           P P
81 3-22(3)-5/36สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3       P P  
82 3-22(3)-4/30สค บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด 2         P  
83 3-22(3)-1/33สค บริษัท ไทยพาราเท็กซ์ไทล์ จำกัด 1           1
84 3-22(3)-1/19สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3       P P  
85 3-22(2)-3/35สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3       P P  
86 3-22(2)-2/33สค บริษัท ทองเสียง จำกัด 3     P P   P
87 3-22(2)-2/13สค บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัด             P
88 3-22(2)-1/37สค บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 3       P P  
89 3-22(2)-1/34สค กิจเจริญอ้อมน้อย           P  
90 3-22(2)-1/13สค บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด 2           P
91 3-22(1)-9/34สค บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัด             P
92 3-22(1)-3/47สค บริษัท แปซิฟิค ฟอกย้อม จำกัด 3       P   P
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม


มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 12. กระบวนการผลิต
เกณฑ์ตัวชี้วัด 12.2 การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 12.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 13. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 13.1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากร
ตัวชี้วัด 13.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency) ใน 4 ด้าน ดังนี้
  • ด้านการใช้น้ำ
  • ด้านพลังงาน
  • ด้านปริมาณน้ำทิ้ง
  • ด้านกากของเสียและวัสดุเหลือใช้

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 13. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 13.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตัวชี้วัด 13.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดเตรียมฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ และจากฐานข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พบว่า ในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน จำนวน 1 โรงงาน อย่างไรก็ตามไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 13. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 13.3 ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด 13.3.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 14. การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 14.1 การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวชี้วัด 14.1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรง

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 14. การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 14.1 การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวชี้วัด 14.1.2 การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ สิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 15. การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 15.1 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 15.1.1 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หรือ EIA Monitoring หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า

           ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หรือ EIA Monitoring หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่าโดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

 

 

ข้อมูลด้านสังคม

มิติ สังคม  
ด้านที่ 16. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 16.1 ที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace)
ตัวชี้วัด 16.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดำเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace)

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีดำเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ทำงานมีสุข (Happy Workplace) นี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.1 การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

           จากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ในพื้นที่ ต.อ้อมน้อย มีโรงงานที่ดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งตามข้อกำหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวน 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ในพื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
ลำดับ เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
1 3-77(1)-1/35สค บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด
2 3-4(1)-1/24สค บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.2 ความพึงพอใจของชุมชน

           ปัจจุบันยังไม่มีการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่

มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.3 อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการประกอบอาชีพ

           ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.4 อัตราการลดลงของการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชากรรวม

           จากข้อมูลสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ปี 2560 มีข้อมูลการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำนวน 1 คดี ปล้น/ชิงทรัพย์ จำนวน 1 คดี

สถิติการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ปี พ.ศ. 2558 - 2560
พื้นที่ คดี จำนวนคดี
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.อ้อมน้อย

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2 1 1
ปล้น/ชิงทรัพย์ 1 - 1
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - -
วางเพลิง - - -
อื่นๆ........................... - - -
ที่มา : สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน
มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.5 ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะการประกอบวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

           จากข้อมูลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครอ้อมน้อย (พ.ศ. 2560-2562) พบว่า มีการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการส่งเสริมอาชีพ และโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

มิติ สังคม  
ด้านที่ 17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 17.1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Community or Well-being Community)
ตัวชี้วัด 17.1.6 ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ

           จากข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในปี 2588 - 2560 ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย มีการเกิดสาธารณภัยรวมจำนวน 7 ครั้ง แบ่งเป็น ปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมมูลค่า 270,000 บาท ปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง 1,100,000 บาท และปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง 615,000 บาท โดยทุกครั้งไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ

มูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดจากภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ปี พ.ศ.2558-2560
ปี รายละเอียด
จำนวนภัยพิบัติที่เกิด (ครั้ง) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน) มูลค่าความเสียหายในทรัพย์สิน (บาท)
พ.ศ.2558 1 - 270,000
พ.ศ.2559 2 - 1,100,000
พ.ศ.2560 4 - 615,000

 

 

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

มิติ การบริหารจัดการ
ด้านที่ 18. การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 18.1 การดำเนินการของคณะทำงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 18.1.1 แผนและผลการดำเนินงานของคณะทำงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ/หรือเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน คำสั่งที่ 2060/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีคณะทำงานรวม 31 คน และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน คำสั่งที่ 2061/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 38 คน เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดสมุทรสาคร 

มิติ การบริหารจัดการ
ด้านที่ 19. การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล
เกณฑ์ตัวชี้วัด 19.1 การดำเนินการของคณะทำงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 19.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(
Green Industry : GI)ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า

จากฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ตำบลอ้อมน้อยมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 877 โรงงาน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป หรือ CSR Beginner หรือระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า จำนวน 115 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่

 

มิติ การบริหารจัดการ
ด้านที่ 20. ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 20.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดทำรายงาน (Information & Reporting)
ตัวชี้วัด 20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในรูปแบบช่องทาง และความถี่ในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล

จังหวัดสมุทรสาคร มีการสื่อสารความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)” ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และการสื่อสารผ่าน line group : อีโค่@สมุทรสาคร เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร

มิติ การบริหารจัดการ
ด้านที่ 20. ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 20.1 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ
ตัวชี้วัด 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมี ของโรงงานต่อสาธารณะ

 

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีข้อแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมีของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลอีกด้วย

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

คณะขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

คณะขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

คณะทำงานเครือข่ายฯ (Eco Network)

 

คณะทำงานเครือข่ายฯ (Eco Network) download

 

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สมทรสาคร resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 4 

 

 

 

ปี พ.ศ.2562

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม