Copyright 2021 - Custom text here

โครงการประจำปี2562

ปี 2562

  • โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • จังหวัดโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW)

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีชลบุรีนครปฐม และปทุมธานี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m