Copyright 2021 - Custom text here

โครงการประจำปี2563

ปี 2563

 

  • สรุปกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน


 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m