Copyright 2019 - Custom text here

ประวัติความเป็นมา

history

 

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเกินกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการนำทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีมาตรฐานการประกอบการที่เหมาะสม เมืองมีการขยายตัวโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดหาแหล่งน้ำและประปา การจัดหาพลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ อย่างเพียงพอ มีการนำพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมการพาณิชย์และที่อยู่อาศัยโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเชื่อมโยงต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างกว้างขวาง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ละด้าน โดยอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเนื่องกัน และเป็นผลกระทบที่สะสมรุนแรงจาก การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นหรือมีเขตประกอบการขนาดใหญ่ เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยจากมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และจากโลหะหนัก ที่พบในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น เกินความสามารถในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เป็นต้น

การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาทั้งสองด้านดังกล่าวอย่างมาก การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยลำพังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาแต่ละด้านนั้นเป็นปัญหาสะสมและเชื่อมโยงกัน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับเปลี่ยนการผลิต จากที่เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นฐานการผลิต ไปสู่การผลิตที่เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมชุมชน โดยในระยะแรกเป็นการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างบูรณาการ จากนั้นจึงสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ตราสัญลักษณ์


logoรูปมือผสานกับใบไม้ สื่อถึง ความรับผิดชอบ ร่วมมือ ร่วมสร้างความสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บนแนวทางของความพอเพียง ความมีเหตุผลและการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรมสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน สมบูรณ์แบบ
รูปตึกโรงงานสีขาว สื่อถึง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีสภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่ดี สดใส

 

 

 

 

 

 

logo2พี่น้องสองคน คนพี่มีตัวเป็นรูปทรงบ้านสีเขียว ชื่อว่า "OCE" (โอซี่-เป็นการเรียงตัวอักษรกลับกันของคำว่า ECO)
ส่วนคนน้องเป็นรูปทรงโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อ "NWOT" (น็อต-เป็นการเรียงตัวอักษรกลับกันของคำว่า TOWN)

OCE มีหูเป็นใบไม้ ส่วน NWOT มีลายสายน้ำที่ลำตัว
เพราะทั้งสองรักธรรมชาติ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งนี้
(สีของ Mascot ยังคงใช้สีเดียวกับโลโก้เพื่อเชื่อมโยงกัน)

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m