Copyright 2021 - Custom text here

โครงการประจำปี2561

ปี 2561

 

  • โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด 15 จังหวัด (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

  • โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ 7 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)

    ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานรายละเอียดโรงงานที่ได้รับการยกระดับ

  • โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)

    ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานรายละเอียดโรงงานที่ได้รับการยกระดับ


 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m