Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

 

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสาน สามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้บริการประชาชนและพัฒนาจังหวัด เป็นที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่จีน เวียดนาม และลาว เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร/พลังงานทดแทนที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และแหล่งผลิตสัตว์ที่สำคัญ เช่น โคเนื้อ และไก่เนื้อ รวมทั้งเป็นแหล่งแปรรูปอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุข และการศึกษา มีเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ใช้ในด้านไฟฟ้า ชลประทาน แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 100-200 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะทาง 445 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ขอนแกน โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่นได้มีการคัดเลือกพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น อำเภอน้ำพอง เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น  ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 3 ตำบล ในอำเภอน้ำพอง ได้แก่ ตำบลน้ำพอง ตำบลม่วงหวานและตำบลกุดน้ำใส มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 151 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศสรุปดังตาราง

จำนวนโรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น (พื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น อำเภอน้ำพอง)

2

จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศ

3

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
          ในด้านการวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นั้น พบว่าในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่นมีโครงการที่มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลม่วงหวาน เพื่อให้มีแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง และโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ขยายถนน จำนวน 5 เส้น เพื่อจัดระบบการจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และควบคุมดูแลให้รถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักแล่นตามช่องจราจรที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการที่กล่าวมามุ่งเพื่อพัฒนาและวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ในพื้นที่

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
           จากการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดที่สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
           ในด้านการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ ของพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น นั้น พบว่ามีแผนในการจักทำผังพื้นที่เฉพาะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแผนในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น มีโครงการ ได้แก่ โครงการจัดทาผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Layout โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ พื้นที่โล่ง และพื้นที่แนวป้องกันมลพิษ (buffer zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง) และโครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนให้อยู่ร่วมกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
            ในด้านการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน นั้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่นมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

15

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 5  

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m