เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 มิติ 22 ด้าน

 

 

1

คุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download