Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีทรัพยากรดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร โดยมีแม่น้ำต้นทุนสายหลัก คือ แม่น้ำท่าจีน ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นระดับประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมถูกจัดให้เป็นฐานในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาใหญ่รองรับวัตถุดิบในพื้นที่และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยม

 

 

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก ตามถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทาง ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

 นครปฐม 03 10 2560 resize

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

3

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐมได้มีการคัดเลือกพื้นที่เขตผังเมืองรวม อำเภอสามพราน เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 ตำบล ในอำเภอสามพราน ได้แก่ ตำบลบางกระทึก ตำบลกระทุ่มล้ม ตำบลไร่ขิง ตำบลท่าตลาด ตำบลยายชา ตำบลท่าข้าม ตำบลอ้อมใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,120 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

4

 

5

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
         พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม (พื้นที่เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม) มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 8 ตำบล ในอำเภอสามพราน ได้แก่ ตำบลบางกระทึก ตำบลกระทุ่มล้ม ตำบลไร่ขิง ตำบลท่าตลาด ตำบลยายชา ตำบลท่าข้าม ตำบลอ้อมใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ โดยข้อมูลโดยพื้นที่เป้าหมายในอำเภอสามพราน อยู่ในเขตการปกครอง 7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  •  เทศบาลตำบลไร่ขิง
  •  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
  •  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (รวมตำบลบ้านใหม่)
  •  เทศบาลตำบลบางกระทึก
  •  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
  •  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  •  องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ โดยแผนผังเก่าได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่22 มีนาคม 2549 แล้วสิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 จึงไม่สามารถระบุพื้นที่สีเขียวได้

 

ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล จึงทำให้ไม่มีป่าชายเลนในพื้นที่ของจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย

 

การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
          ในด้านการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน นั้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 92 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.21 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

25

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 7 copy

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m