Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนที่ราบสูงโคราช มีพื้นที่ประมาณ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะทาง 255 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

นครราชสมา โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา โดยพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอสีคิ้ว ได้แก่ ตำบลกุดน้อย ตำบลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองหญ้าขาว มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 199  โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

 

 

 

 

2 

3

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอสีคิ้ว ได้แก่ ตำบลกุดน้อย ตำบลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองหญ้าขาว โดยข้อมูลโดยพื้นที่เป้าหมาย อยู่ในเขตการปกครอง 7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  1.  องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
  2.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
  3.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
  5.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
  6.  เทศบาลเมืองสีคิ้ว
  7.  เทศบาลตำบลลาดบัวขาว

          ในด้านการวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นั้น พบว่าในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมากำหนดในเรื่องการออกแบบสาธารณูปโภคให้มีการนำแนวคิดเชิงนิเวศมาใช้ในพื้นที่ เช่น 1) โครงการจัดทำแก้มลิงในพื้นที่สีคิ้ว เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบการส่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 เส้น เพื่อจัดระบบการจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และควบคุมดูแลให้รถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักแล่นตามช่องจราจรที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
          จากการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดที่สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดในระดับท้องถิ่นและจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

14

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 6 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m