Copyright 2021 - Custom text here

ตำบลบางกะดี

ตำบลบางกะดี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

จังหวัดปทุมธานี มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่งผลต่อพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม มีตลาดกลางกระจายสินค้าการเกษตรของประเทศ (ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง) มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา รวมทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีมหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด เป็นแหล่งสนับสนุนเชิงวิชาการในการวิจัยและพัฒนาจังหวัด

 

 

 

จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
   • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
   • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

ปทมธาน 03 10 2560 resize

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานีได้มีการคัดเลือกพื้นที่ตำบลบางกระดี เป็นพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวม 91 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

 

 

 

 

 

 

2

3 

 

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายในตำบลบางกะดี อยู่ในเขตการปกครอง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. คือ เทศบาลตำบลบางกะดี และมีอาณาเขตครอบคลุมสวนอุตสาหกรรม 1 สวนอุตสาหกรรม ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

4

5

 

ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
          สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีพื้นที่ 1,222 ไร่ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ 3 ส่วน ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 75 เขตที่อยู่-การพาณิชยกรรม ร้อยละ 9 และระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 16 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด มีการดูแลงานด้านสาธารณูปโภค 3 ส่วน คือ การผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสียรวม และดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

6

ระบบประปา
         สวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีการผลิตน้ำประปาโดยโรงผลิตน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งได้สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสถานสูบน้ำสำแลโดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ คลองประปา เข้าในระบบการผลิตน้ำประปา มีกำลังผลิต 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจติดตามคุณภาพเป็นประจำทุกปี สามารถบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอย่างเพียงพอ

7


บ่อบำบัดน้ำเสีย
          บ่อบำบัดน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นระบบแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon System) รองรับได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำทิ้งจากโรงงานที่ต้องระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมาจาก 3 แหล่ง คือ น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต น้ำทิ้งจากโรงอาหาร และน้ำทิ้งจากห้องน้ำ-ส้วม

8

9

 

ระบบป้องกันน้ำท่วม
        จากกรณีปี พ.ศ. 2554 เกิดน้ำท่วมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีปริมาณน้ำสูงสุด 4.3 MSL. จึงมีโครงการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบสวนอุตสาหกรรมไว้ โดยผนังคอนกรีต 2 แบบ คือ แบบผนังคอนกรีตคู่ และผนังคอนกรีตเดี่ยว รวมทั้งมีบ่อกักเก็บน้ำก่อนการระบายออกภายนอกสามารถรองรับน้ำปริมาตร 73,500 ลูกบาศก์เมตร และระบบระบายน้ำออกภายนอกกำลังสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

11

12

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว

ภายในเขตพื้นที่ตำบลบางกะดี ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวไว้ชัดเจน แต่ทั้งนี้จากฐานข้อมูลเทศบาลตำบลบางกะดีระบุว่าในพื้นที่ตำบลบางกะดีมีพื้นที่สีเขียว คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) มีเนื้อที่ 2.15 ไร่ และมีโครงการปรับภูมิทัศน์ (สวนสาธารณะ) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางกะดี นอกจากนี้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานีมี 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำแนวป้องกันและพื้นที่กันชนรอบเขตพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น (Protection Strip & Zone) และโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นและชุมชนโดยรอบ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป

 

ข้อมูลโรงงานที่มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 28 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลบางกะดี โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

28

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

pathumthani 1

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m