Copyright 2021 - Custom text here

อำเภอลาดหลุมแก้ว

อำเภอลาดหลุมแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

จังหวัดปทุมธานี มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่งผลต่อพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม มีตลาดกลางกระจายสินค้าการเกษตรของประเทศ (ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง) มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา รวมทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีมหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด เป็นแหล่งสนับสนุนเชิงวิชาการในการวิจัยและพัฒนาจังหวัด

 

 

จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
   • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
   • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

ปทมธาน 03 10 2560 resize

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานีได้มีการคัดเลือกพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เฉพาะเขตพื้นที่ตำบลคูขวาง ตำบลคูบางหลวง ตำบลระแหง ตำบลลาดหลุมแก้ว และตำบลหน้าไม้ เป็นพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวม 378 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

 

 

 

 

 

 2

3

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
          ปัจจุบันอำเภอลาดหลุมแก้ว มีเขตการปกครอง 7 ตำบล คือ ตำบลระแหง ตำบลหน้าไม้ ตำบลลาดหลุมแก้ว ตำบลบ่อเงิน ตำบลคูขวาง ตำบลคูบางหลวง และตำบลคลองพระอุดม เทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง 61 หมู่บ้าน


ข้อมูลจำนวนโรงงานที่มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
          ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 22 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

 4

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

28

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

pathumthani 2 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m