Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

จังหวัดราชบุรี มีตลาดกลางเกษตรจำนวน 2 ที่สามารถระบายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีระยะทางระบบการขนส่งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ (100 กิโลเมตร) และประเทศเพื่อนบ้าน มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กเป็นจำนวนมากสามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่ได้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท และมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต ประชาชนมีฐานะที่เหมาะสม มีงานทำ และมีรายได้เพียงพอ และมีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ทุกชนเผ่าให้การยอมรับและส่งเสริมการสืบทอดเรื่อยมา

 

 

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,789 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 4 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ราชบร โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 

1

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี โดยพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมเขตปกครอง 4 ตำบล ใน 1 อำเภอ คือ ตำบลท่าผา ตำบลปากแรต ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง มีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 231 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังแสดงในตาราง

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
              พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี อยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล ใน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง ตำบลท่าผา ตำบลปากแรต ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเบิกไพร โดยข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในอำเภอบ้านโป่ง อยู่ในเขตการปกครอง 4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

   1.  เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
   2.  เทศบาลเมืองท่าผา
   3.  เทศบาลตำบลเบิกไพร
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต

 

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
            ข้อมูลจากแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบทพบว่า ในระดับจังหวัดมีการนำแนวคิดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซึ่งเป็นวิธีการที่นำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ เนื่องจากเป็นการใช้ความร้อนทำให้ยางละลายหรืออ่อนลง แล้วทำการปรับผิวทางใหม่ โดยใช้วัสดุเดิม ซึ่งมีผลดีคือ ลดการใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้ตามกระบวนการทางธรรมชาติ ลดการเกิดมลภาวะ จากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานลดการใช้น้ำมันจากการขนส่งทรัพยากรเหล่านั้น อีกทั้งยังลดความต้องการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยบริเวณเส้นทางที่มีการปรับปรุงผิวถนนด้วยวิธีดังกล่าวได้แก่ สายทางรบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 (กม.ที่ 25+500) – บ.พิกุลทอง (ตอนที่ 2) อ.เนินสะดวก และสายทาง รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206- บ้านหนองโก (ตอนที่2 ) อ.ปากท่อ, เมือง จ.ราชบุรี และนอกจากนี้จากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมากำหนดในเรื่องการออกแบบสาธารณูปโภคให้มีการนำแนวคิดเชิงนิเวศมาใช้

 

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
            จากการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดที่สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเฉพาะในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
            ด้านการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน พบว่าในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 16 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

4

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover ราชบร resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 2 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m