Copyright 2021 - Custom text here

เขตประกอบการไออาร์พีซี

เขตประกอบการไออาร์พีซี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

จังหวัดระยอง ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และถูกกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีและกำหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ และกำหนดพื้นที่บริเวณมาบตาพุดอำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งสำหรับอุตสาหกรรม 8,000 ไร่ มีท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าที่สามารถรับเรือขนาด 20,000 ตัน 1 ท่า และท่าขนส่งวัสดุเหลวที่สามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน 2 ท่า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญ ๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จังหวัดระยองจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้จังหวัดระยอง ยังได้รับการกำหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้เปรียบกว่าจังหวัดปริมณฑลและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ในระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร จึงส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

 

จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่ง ลุ่มน้ำระยอง และที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไปรวมกับพื้นที่ทิวเขา ๒ แนว คือทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๐๓๕ เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดเป็นเนินเขาที่เตี้ยกว่าคือ เขาขุนอิน เขาจอมแห เขางวงช้าง ในเขตอำเภอบ้านค่ายและเขาท่าฉุด เขายายตา เขาตะเภาคว่ำ ในเขตอำเภอเมืองระยอง มีแม่น้ำสำคัญ ๒ สาย คือ แม่น้ำระยองยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง ไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแสร์ยาวประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านท้องที่ของอำเภอเขาชะเมา อำเภอ แกลง ลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง แต่หากแบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระยองทางกายภาพแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่

  1. หาดทรายและสันทราย จังหวัดระยองอยู่ติดทะเลมีหาดทรายและสันทรายเป็นแนวยาว ตามแนวชายฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีความสูงประมาณ ๓ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันต่ำและค่อย ๆ สูงขึ้นในแนวเหนือ-ใต้ แนวชายหาดเริ่มตั้งแต่อำเภอ บ้านฉางไปสิ้นสุดที่อำเภอแกลง
  2. ที่ลุ่มต่ำและที่ราบเรียบ พบบริเวณทิศใต้ถัดจากแนวสันทรายมาทางทิศเหนือเป็น หย่อม ๆ ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำระยองมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ น้ำทะเลท่วมถึง มีน้ำแช่ขังเกือบตลอดปี ส่วนบริเวณที่ราบเรียบพบตามแนวใกล้ลำน้ำหรือพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเล
  3. ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ พบในพื้นที่ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากที่ราบเรียบและที่ลุ่มต่ำ มีความลาดชันประมาณร้อยละ ๓-๑๖ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหลือตกค้างจากการกัดกร่อน
  4. บริเวณที่เป็นเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา มีลักษณะเป็นเนินเขาลูกเล็ก ๆ ติดต่อกันไปหรือเป็นที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ ๑๖-๓๕ สภาพพื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีทั้งที่เป็นพื้นผิวที่เหลือจากการกัดกร่อนและพื้นที่หินดินดานเชิงเขา
  5. ที่สูงชันและมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ และมีระดับความสูงจากพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ ๑๕๐ เมตรขึ้นไป ส่วนมากพบบริเวณตอนกลางของจังหวัดระยอง

 

ระยอง 03 10 2560 resize

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

  

Rayong1 zoom

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองได้มีการคัดเลือกพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครอง 4 ตำบล 1 เทศบาลนคร ได้แก่ ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง และมีอาณาเขตครอบคลุมเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 เขตประกอบการ คือเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรวม 163 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับการรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศดังตาราง

 

2

3 

 

การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง (พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี) อยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล 1 เทศบาลนคร ได้แก่

  1.  ตำบลเชิงเนิน
  2.  ตำบลตะพง
  3.  ตำบลบ้านแลง
  4.  ตำบลนาตาขวัญ
  5.  เทศบาลนครระยอง

          เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีขนาดพื้นที่ 5,754 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 1 เทศบาลนคร ได้แก่ ตำบลเชิงเนิน ตำบลพะตง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม (รัศมี 5 กิโลเมตร) จำนวน 9 ชุมชน (จากชุมชนทั้งหมด 56 ชุมชนของ 4 ตำบล 1เทศบาลนคร) โดยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประกอบด้วย

 1.  ถนนและการจราจร ภายในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็นถนนประเภท Asphaltic Concrete มีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณจราจร ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจร
 2. น้ำดิบ แหล่งน้ำดิบที่เขตอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี นำมาผลิตน้ำประปามาจาก 2 แหล่ง คือ
    •  อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
    •  บ่อน้ำสำรอง 5 บ่อ
 3.  น้ำประปา เขตอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี มีการติดตั้งสถานีสูบน้ำพร้อมโรงกรองน้ำบนพื้นที่16,000 ตารางเมตร บริเวณอำเภอบ้านค่าย มีกำลังการผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 2,100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแหล่งน้ำสำรองเตรียมเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นโดยการรองรับน้ำฝนได้ประมาณ 5.21 ล้านลูกบาศก์เมตร
 4.  ไฟฟ้า เขตประกอบอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จะใช้ไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง คือ
    •  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนากกำลังการผลิต 100 เมกกะวัตต์
    •  โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วม ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 228 เมกกะวัตต์ โดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยองเป็นระบบสำรอง
 5.  ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) หรือท่าเรือ LCTให้บริการถ่ายสินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียมและก๊าซ ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร รองรับเรือขนาด1,000-250,000 ตัน โดยมีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำต่อปี
 6.  ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) หรือท่าเรือ BCT ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 900 เมตร กว้าง 48 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 800-150,000 ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น

พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งสิ้น 5,695 ไร่ โดยแบ่งการใช้พื้นที่ดังตาราง

4

            เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีได้จัดทำโครงการ Protection Strip รอบเขตประกอบการ ซึ่งจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหรือคิดเป็นร้อยละ 12.16 ของพื้นที่เขตประกอบการฯทั้งหมด โดยเขตประกอบการฯได้จัดทำแนวกันชนรอบพื้นที่โครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชคลุมดิน กำหนดให้ปลูกไม้ยืนต้นสลับฟันปลาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น และปลูกไม้พุ่มแทรกระหว่างไม้ยืนต้น รายละเอียดการปลูกแนวกันชนดังนี้

   •  แนวกันชนด้านทิศเหนือ พื้นที่ติดกับตำบลบ้านแลง มีระยะกันชนประมาณ 3,140 เมตร
   •  แนวกันชนด้านทิศตะวันออก พื้นที่ติดกับตำบลตะพง มีระยะกันชนประมาณ 1,660 เมตร
   •  แนวกันชนด้านทิศตะวันตก พื้นที่ติดกับตำบลเชิงเนิน มีระยะกันชนประมาณ 2,720 เมตร
   •  แนวกันชนด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้ถนนสุขุมวิท พื้นที่ติดกับตำบลตะพง มีระยะกันชนประมาณ 700 เมตร

 

การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
            ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบอาคารหรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการเก็บข้อมูลในอนาคตคือการสำรวจข้อมูลรายโรงงานโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรืออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างให้เปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 20 ของอาคาร

 

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

 Capture

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 2

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m