เขตควบคุมมลพิษ

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

ปี 2562

 rayong mab

ปี 2561

rayong control