Copyright 2020 - Custom text here

ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring)

{slider-nested title="ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="ศูนย์เผยแพร่พัฒนาบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ" class="icon"}

ข้อความของคุณ...

{slider-nested title="สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมอนามัย" class="icon"}

12315456456

{slider-nested title="ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16" class="icon"}

12315456456

{/sliders-nested}

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบและป้องกันโรงงานแอบปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมโชว์ศักยภาพรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ-น้ำแก้ปัญหามลพิษ และลดปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

884004

อ่านเพิ่มเติม: กรอ. รับรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เพิ่มศักยภาพเชิงรุกพร้อมลุยตรวจมลพิษทันที


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m