Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

 จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของประเทศและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นคลังสินค้าที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้การขนส่งวัตถุดิบและสินค้ามีความสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ ทำให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลปัจจุบัน (15 กันยาน 2557) ในการขอจดทะเบียนโรงงานโดยศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,391 แห่ง นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์โลหะ ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก เป็นต้น

 

 

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทยมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร

   • ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพมหานคร
   • ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย(พื้นที่ชายฝั่งทะเล)
   • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมทรปราการ 03 10 2560 resize

 

 ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยก พื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตันออกและมีลำคลองรวม ๙๕ สายโดยเป็นคลองชลประทาน ๑๔ สาย คลองธรรมชาติ ๘๑ สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ

   1. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด
   2. บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ำทะเลท่วมถึงและที่ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง
   3. บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด มีคลองชลประทานหลายแห่ง

 

ลักษณะภูมิอากาศ

          อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๓๐.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย ๒๖.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ ๒๘.๙ องศาเซลเซียส

 

เขตการปกครองและประชากร

การปกครอง
            จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๕๐ ตำบล ๓๙๔ หมู่บ้าน มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล จำนวน ๑๘ แห่ง (๑ เทศบาล ๔ เทศบาลเมือง และ ๑๓ เทศบาลตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๐ แห่ง

 

ประชากร
            จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อีกทั้งมีการเจริญเติบโตในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการกระจายตัวของประชากร ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อื่น มาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนนมากเคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามา ทำให้จำนวนประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ำกว่ากลุ่มอื่น โดยข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น ๑,๒๒๓,๓๐๒ คน แยกเป็นชาย ๕๘๘,๙๗๕ คน หญิง ๖๓๔,๓๒๗ คน มีประชากรแฝงหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรวมประชากรแฝงที่มิได้ย้ายทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องด้วยแล้ว สามารถประเมินจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่จริงได้ประมาณ ๒.๓ ล้านคนเศษ โดยมีจำนวนที่อยู่อาศัยตามทะเบียนราษฎร์จำนวน ๕๔๘,๘๘๓ ครัวเรือน

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการได้มีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 พื้นที่ คือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลท้ายบ้านใหม่ ประกอบด้วย 29 หมู่บ้าน ครอบคลุมเนื้อที่ 63.50 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด เป็นที่ตั้งของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 30 และ กม. 34 และพื้นที่บางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 693 แห่ง

Samut zoom 

รงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู)
อำเภอ ตำบล จำนวนโรงงานในพื้นที่
เขตประกอบการ
ฟอกหนัง
กม. 30 และ 34
จำนวนโรงงานในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จำนวนโรงงานนอกพื้นที่เขตประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรม
เมืองสมุทรปราการ บางปู 1 1 20
บางปูใหม่ 68 39 216
ท้ายบ้าน 107 - 193
ท้ายบ้านใหม่ - - 48
รวม 176 40 477
693

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

              

ข้อมูลจากเทศบาลตำบลบางปู พบว่าได้มีการจัดทำผังระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ แผนผังระบบถนนของเทศบาลตำบลบางปู และมีแผนปรับปรุงยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีแผนงานโครงการในการก่อสร้างรางระบายน้ำ แผนงานโครงการในการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำเส้นทางจักรยาน แผนงานโครงการในการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ในเขตเทศบาล โดยได้มีการดำเนินการปรับปรุงยกระดับการสร้างเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลแล้ว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

 ยังไม่มีการจัดทำแผนผังพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลบางปู ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน พบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2558

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนพื้นที่ป่าชายเลน
ตัวชี้วัด 1.3.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

       พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู มีการจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนปี 2552 และข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้ทำการสำรวจสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พบว่าในพื้นที่ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีตำบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 10,494.69 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จำนวน 1,003.72 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมาย รวม 798.54 ไร่

พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ ตำบล หรือ (เกาะ) พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ป่าชายเลน (ไร่)
1 ท้ายบ้าน 2,396.24 269.93
2 บางด้วน 205.25 178.75
3 บางปู 3,213.98 261.34
4 บางปูใหม่ 1,064.65 177.27
5 บางโปรง 149.86 116.43
6 ปากน้ำ 118.99 -
รวม 6,450.01 1,003.72

 

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 26 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 4.01 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สมทรปราการ resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 01 

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m