Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งผลิต แปรรูป ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ เพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ทำให้มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ/ภาวการณ์ว่างงานต่ำ มีสภาพแวดล้อมและทำเลที่เหมาะสมกับการติดต่อกับทุกภาค เป็นแหล่งวัตถุดิบวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำรายได้ให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบในการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมหนักในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ CSR ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน (โครงการมัคคุเทศก์น้อยในโรงงาน) เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติ และพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และขยะ) 

 

จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 8-10 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,576,486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี
   • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก
   • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลพบุรี

 

สระบร โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่ และตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาทมีพื้นที่ 14.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,850 ไร่ รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 71.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,475 ไร่ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 119 แห่ง

สระบร โรงงานอตสาหกรรม zoom resize 

โรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท)
อำเภอ ตำบล สวนอุตสาหกรรม จำนวนโรงงาน
ในพื้นที่

สวนอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน
นอกพื้นที่

สวนอุตสาหกรรม
เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน - - 101
พระพุทธบาท เขาวง - - 18
รวม 119
มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

              

ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภคภายเขตพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน ได้แก่ แผนที่ถนนและซอย จุดติดตั้งระบบประปาบาดาล และที่ตั้งสถานที่สำคัญในเขตตำบลหน้าพระลาน ได้แก่ สถานที่ราชการ วัด สถาบันการศึกษา ศูนย์นันทนาการ และ โรงพยาบาล และในส่วนของตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาทได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภคภายเขตพื้นที่ตำบลเขาวง ได้แก่ แผนที่ถนน ซอย และที่ตั้งสถานที่สำคัญในเขตตำบลหน้าพระลาน ได้แก่ สถานที่ราชการ วัด สถาบันการศึกษา ศูนย์นันทนาการ และ โรงพยาบาล

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจและจัดทำข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 8 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 6.72 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลหน้าพระลานและตำบลเขาวง โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงาน
ที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย
LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สระบร resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 

 

 

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m