Copyright 2021 - Custom text here

ตำบลฉลุง

ตำบลฉลุง

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

 1

 

จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ ตามเส้นทางรถไฟ เป็นระยะทาง 947 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดิน เป็นระยะทาง 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
   • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย
   • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
   • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

 สงขลา โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 134.43 ตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 29 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จำนวน 24 แห่ง

สงขลา โรงงานอตสาหกรรม zoomตำบลฉลง resize 

โรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่ตำบลฉลุง)
อำเภอ ตำบล นิคมอุตสาหกรรม จำนวนโรงงาน
ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน
นอกพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม
หาดใหญ่ ฉลุง นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 24 5
รวม 29
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ลำดับ เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
1 น.4(3)-1/2557-นนต. บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด
2 น.34(2)-1/2554-นนต. บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด
3 น.52(3)-1/2553-ญนต. บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
4 น.52(4)-1/2541-ญนต. บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 น.52(4)-3/2546-นนต. บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 น.53(4)-3/2556-นนต. บริษัท โรโตซอน จำกัด
7 น.53(5)-1/2560-นนต. บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด
8 น.58(1)-3/2540-ญนต. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด
9 น.59-4/2556-นนต. บริษัท สายใยแก้ว ภาคใต้ จำกัด
10 น.63(2)-1/2550-นนต. บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด
11 น.63(2)-2/2554-นนต. บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
12 น.64(1)-2/2545-ญนต. บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด
13 น.68-2/2556-นนต. บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14 น.91(1)-7/2545-นนต. บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด
15 น.105-2/2549-ญนต. บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
16 น.106-1/2555-นนต. บริษัท นาโน รีไซค์เคิ้ล จำกัด
17 น.42(1)-3/2560-ญนต. บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด
18 น.48(3)-1/2560-นนต. บริษัท วอนนาเทค จำกัด
19 น.48(7)-4/2549-นนต. บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด
20 น.53(1)-1/2559-นนต. บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
21 น.53(4)-1/2559-นนต. บริษัท พี แอนด์ พี ฟรุ๊ต ซัพพลาย จำกัด
22 น.52(3)-1/2559-นนต. บริษัท คาเร็กซ์ โพลิเมอร์ส จำกัด
23 น.52(4)-1/2560-ญนต. บริษัท เบดดิ้ง ฮูซ จำกัด
24 น.88(2)-4/2559-ญนต. บริษัท อีพี สงขลา จำกัด

 

มิติ

กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)
 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ได้จัดทำผังพื้นที่ถนนและสาธารณูปโภคและอื่นๆ นอกจากนี้ยังแสดงที่ตั้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พื้นที่ว่าง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พื้นที่สีเขียว สถานที่ราชการ พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ที่อยู่อาศัย
มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

ข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ พบว่าในเขนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ประกอบด้วย สวนสาธารณะพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้า รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 11.67 จากพื้นที่ทั้งหมด 2261 ไร่ ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ มี Protection Strip แต่ไม่รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

 
มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 5 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลฉลุง โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

ข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ พบว่า มีจำนวนโรงงานในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรดับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 4 โรงงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.79 จากโรงงานทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประกอบด้วย

 • บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

      - แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

      - เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้น 36 w เป็นหลอดแอลอีดี 18 w

      - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ปิดแอร์เวลาพักกลางวัน

 • บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

   - ใช้หลังคาแผ่นใสเพื่อเป็นแสงสว่างภายในอาคาร

 • บริษัท โรโตซอน จำกัด

   - ใช้หลังคาแผ่นใสเพื่อเป็นแสงสว่างภายในอาคาร

 • บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซั่ม จำกัด

   - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ปิดแอร์เวลาพักกลางวัน

   - เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้น 36 w เป็นหลอดแอลอีดี 18 w

   - นำไอน้ำ/น้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

 

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

 

cover สงขลา resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 4 

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m