Copyright 2021 - Custom text here

อำเภอสะเดา

อำเภอสะเดา

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

1 

 

จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ ตามเส้นทางรถไฟ เป็นระยะทาง 947 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดิน เป็นระยะทาง 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
   • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย
   • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
   • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

สงขลา โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลพังลา และอำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ  จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 114 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,129.13 ตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งสิ้น 209 แห่ง ดังแสดงในตาราง

songkha3 

 

โรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลพังลา และอำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ)
อำเภอ ตำบล จำนวนโรงงานในพื้นที่
หาดใหญ่ พะตง 40
บ้านพรุ 73
สะเดา เมืองสะเดา 18
ปาดังเบซาร์ 1
ปริก 16
สำนักขาม 22
พังลา 33
สำนักแต้ว 6
รวม 209
มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

จากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา พื้นที่อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลพังลา และอำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนมากมีการจัดทำแผนผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล อนามัย โรงเรียน ศาลาหมู่บ้าน วัด และประปาหมู่บ้าน เป็นต้น และมีการจัดแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น แผนงานโครงการก่อสร้างถนน ระบบประปา และขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นต้น และตัวอย่างแผนผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

แผนผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภคสาธารณูปการขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
มีแผนผังระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
มีแผนปรับปรุงยกระดับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เทศบาลตำบลสำนักขาม × ü
องค์การบริหารส่วน ตำบลสำนักแต้ว × ×
เทศบาลเมืองสะเดา ü ü
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ü ü
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก × ü
เทศบาลตำบลปริก ü ü
เทศบาลตำบลพะตง ü ü
เทศบาลตำบลคลองแงะ × ü
องค์การบริหารส่วนตำบลพังล ü ü
เทศบาลเมืองบ้านไร่ ü ü
องค์การบริหารส่วนตำบลพะต × ü
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ü ü

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลเทศบาลตำบลสำนักขาม องค์การบริหารส่วน ตำบลสำนักแต้ว เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปริก เทศบาลตำบลปริก เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลคลองแงะองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา เทศบาลเมืองบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ไม่มีแผนผังแสดงการจัดสรรพื้นที่สีเขียว(Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดทำแผนผังแสดงการจัดสรรพื้นที่สีเขียว(Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip)

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 33 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.78 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่พื้นที่อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลพังลา และอำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สงขลา resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 11 copy 3

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m