Copyright 2020 - Custom text here

เขตประกอบการเชิงนิเวศ/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตัวชี้วัดการเป็นเขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIP) และการประเมินผล

 

 

1

2


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m