Copyright 2021 - Custom text here

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory ของสภาอุตสาหกรรมฯ)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

 


ข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้จัดทำโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ โดยเกณฑ์ประกอบด้วย 14 ประเด็น

 

1

แนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

คู่มือเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m