Copyright 2021 - Custom text here

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลด้านกายภาพ

 

1

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจที่ดีมีความแข็งแกร่งและประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคใต้ เชื่อมโยงการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน สามารถพัฒนาสู่ศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ภาคใต้ตอนบน ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมันผลไม้ และอาหารทะเล สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนและสามารถนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ การท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงระดับโลก ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนรวมถึง ชะวากทะเลเป็นแหล่งนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลวัยอ่อน สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการ อีกทั้งมีทุนทางสังคมที่หลากหลาย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มองค์กรภาคประชาชน เป็นต้น

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,174,758.61 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

    • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย
    • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
    • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
    • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงา

  สราษฎรธาน โรงงานอตสาหกรรม 10 10 60 resize

 

 

ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลด้านกายภาพ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 225.83 ตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพินจำนวน 121 แห่ง

Surat zoom 

โรงงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน)
อำเภอ ตำบล จำนวนโรงงานในพื้นที่
อำเภอพุนพิน ตำบลท่าโรงช้าง 36
ตำบลท่าสะท้อน 38
ตำบลเขาหัวควาย 28
ตำบลบางมะเดื่อ 19
รวม 121

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ โดยนำแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน)

       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภคภายเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง ได้แก่ แผนที่ถนนเขตตำบลท่าโรงช้าง นอกจากนี้แผนที่ยังแสดงที่ตั้งสถานที่สำคัญในเขตตำบลท่าโรงช้าง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง โรงพยาบาล อนามัย โรงเรียน ศาลาหมู่บ้าน วัด และประปาหมู่บ้าน และข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง พบว่ามีการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างถนน ระบบประปา และขยายไฟฟ้าแรงต่ำ

       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภคภายเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้แก่ แผนที่ถนนเขตตำบลเขาหัวควาย และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มีการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างถนน ระบบประปา และขยายไฟฟ้าแรงต่ำ

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อได้จัดทำผังระบบสาธารณูปโภคภายเขตองค์การบริหารตำบลบางมะเดื่อ ได้แก่ แผนที่ถนนเขตตำบลบางมะเดื่อ นอกจากนี้แผนที่ยังแสดงที่ตั้งสถานที่สำคัญในเขตตำบลบางมะเดื่อ ได้แก่ สถานที่ราชการ ศาลาอเนกประสงค์ สถานีอนามัย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สระน้ำ ห้วย หนอง และสะพาน

       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีแผนงานโครงการก่อสร้างถนน ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) และจากแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีโครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการจัดติดตั้งศูนย์กลางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการบริหารจัดการและขยายระบบประปาเพื่อการอุปโภคอย่างบูรณาการในพื้นที่อำเภอพุนพิน

 

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 1. การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่
เกณฑ์ตัวชี้วัด 1.1 การจัดสรรและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer) (ทั้งนี้ หากเป็นโรงงานที่ EIA/EHIA ไม่กำหนด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานได้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ ไม่มีการจัดทำแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ

มิติ กายภาพ  
ด้านที่ 2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ
เกณฑ์ตัวชี้วัด 2.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 อาคารของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการออกแบบอาคารและ/หรือระบบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน

 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีโรงงานที่เข้าข่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมพลังงาน จำนวน 14 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.57 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการเก็บข้อมูลในอนาคต คือ การสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย และตำบลบางมะเดื่อ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งโรงงานที่มีการออกแบบอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการที่โรงงานมีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ TEEAM หรือ มีอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างในเปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน หรือมีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร

 

คณะทำงานต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

 คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ download

 

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

แผนปฏิบัติการของพื้นที่

cover สราษฎรธาน resize 

 

 

ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ปี พ.ศ.2561

info 18 v.1 Artboard 18 

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m