Copyright 2019 - Custom text here

ตราสัญลักษณ์


logoรูปมือผสานกับใบไม้ สื่อถึง ความรับผิดชอบ ร่วมมือ ร่วมสร้างความสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บนแนวทางของความพอเพียง ความมีเหตุผลและการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรมสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน สมบูรณ์แบบ
รูปตึกโรงงานสีขาว สื่อถึง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีสภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่ดี สดใส

 

 

 

 

 

 

logo2พี่น้องสองคน คนพี่มีตัวเป็นรูปทรงบ้านสีเขียว ชื่อว่า "OCE" (โอซี่-เป็นการเรียงตัวอักษรกลับกันของคำว่า ECO)
ส่วนคนน้องเป็นรูปทรงโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อ "NWOT" (น็อต-เป็นการเรียงตัวอักษรกลับกันของคำว่า TOWN)

OCE มีหูเป็นใบไม้ ส่วน NWOT มีลายสายน้ำที่ลำตัว
เพราะทั้งสองรักธรรมชาติ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งนี้
(สีของ Mascot ยังคงใช้สีเดียวกับโลโก้เพื่อเชื่อมโยงกัน)

 

 

 

 

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m