Copyright 2019 - Custom text here
 • Uncategorised

  จำนวนเนื้อหา:
  814
 • ส่วนกลาง

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • Eco ต่างประเทศ

          แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกิดจากอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่พยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองต่างๆ กิจกรรมของมนุษย์ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสภาวะแวดล้อม เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว และปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่คุกคามต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสังคมเมือง และการคุกคามต่อการดำรงชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ พืชและสัตว์อย่างรุนแรง

          กรมโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยการทำตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Development) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และ สหราชอาราจักร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแบบจำลอง (Model) และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับประเทศไทย พบว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของทั้ง 3 ประเทศ มีรูปแบบที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่มีอยู่ แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมือง มาจากการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากมาตรการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการโรงงานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมในเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมและชุมชน จนกระทั้งการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองแห่งสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ผู้ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชน และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแบบจำลอง (Model) และตัวชี้วัด (indicator) ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี พ.ศ. 2557 นั้น ได้แบ่งระดับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระดับที่ 2 การรักษาระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบการอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และ ระดับที่ 5 การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

          งานศึกษาวิจัยการทำตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Development) ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติมในอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ความเหมาะสมของคุณลักษณะแต่ละตัว และค่าดัชนีของตัวชี้วัดของประเทศต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและยกระดับตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้จัดทำแล้วในปี พ.ศ. 2557 ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น

  จำนวนเนื้อหา:
  0
  • ประเทศจีน

   กรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยทั่วๆ ไป จะอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับ ผลการศึกษาวิจัยการใช้วัตถุดิบและพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial metabolism) การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและการใช้พลังงานที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Dematerialization and de-carbonization) การประยุกต์และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า (Technology change and the environment) ผลการศึกษาและวางแผนวงจรชีวิตของตัวสินค้า รวมทั้งการออกแบบ พัฒนาและประเมินวงจรชีวิตสินค้า (Life cycle planning, design and assessment) การตรวจติดตามเฝ้าระวังและกากับดูแลผู้ปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม (Product stewardship) การจัดตั้งและพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial park) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Product-oriented environmental policy) และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency) เป็นต้น

   จำนวนเนื้อหา:
   5
  • ประเทศญี่ปุ่น

   ประเทศที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาอีโคทาวน์ประเทศหนึ่งในโลกก็คือ ญี่ปุ่นซึ่งแม้จะเริ่มต้นพัฒนาทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับสมัยเมจิของญี่ปุ่น แต่ด้วยความมุมานะและตั้งใจจริงในการพัฒนาแม้ญี่ปุ่นจะต้องพ่ายแพ้จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม ญี่ปุ่นก็ยังสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างไม่แพ้ชาติใด งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอีโคทาวน์ใน 3 ด้านหลักคือ 1) ความเป็นมาของ อีโคทาวน์ในประเทศญี่ปุ่น 2) กรณีศึกษาอีโคทาวน์ของญี่ปุ่น และ 3) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   จำนวนเนื้อหา:
   5
  • ประเทศเดนมาร์ก

   ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าของโลกในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก็มีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Industrial Symbiosis) ซึ่งเป็นการประยุกต์จากอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IndustrialEcology) ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ Industrial Symbiosis ที่เก่าแก่ที่สุดและประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ เมือง Kalundborg ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงงานที่มีการดำเนินงานแบบเกื้อกูลกัน  

   จำนวนเนื้อหา:
   1
  • ประเทศเยอรมนี

   การดำเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นนโยบายจากรัฐบาลสู่นโยบายระดับชุมชน (National Programs > Regional Initiatives > Local Initiatives) และมีการใช้มาตรฐานเช่นเดียวกับกลุ่ม EU และประเทศกลุ่มยุโรปอื่นๆ ได้แก่ AA1000 guidelines, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), European Chemical Industry Council (CEFIC), Global Reporting Initiative (GRI), International Standards Organisation (ISO), SA8000, UN Global Compact, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Global Sullivan Principles of Social Responsibility และ CERES Principles เป็นต้น

   การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการดาเนินการแบบประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Industrial symbiosis) กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการ ระบบสาธารูปโภค ผลพลอยได้ (By – Products Exchange: BPX) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและพลังงาน

   จำนวนเนื้อหา:
   3
  • ประเทศสวีเดน

   ประเทศสวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นาด้านการดาเนินนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีความก้าวหน้าทั้งด้านการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการใช้กลไกราคาในการผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอื่นๆ ประชาชนและผู้บริโภคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศสวีเดนส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันจะมีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Industrial symbiosis)

   จำนวนเนื้อหา:
   3
  • สหราชอาณาจักร

   การพัฒนาเมืองนิเวศของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom-UK) จะมีความหมายแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

   1) เมืองนิเวศ (Eco-town) ในบริบทของเมืองที่มีความยั่งยืน (Sustainable town or city) สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่จำกัด และที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เป็นส่วนใหญ่ โดยผู้คนที่อยู่ในเมืองมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่มีความยั่งยืน (sustainable lifestyles) แต่ยังสามารถคงความมีคุณภาพชีวิตใน ระดับสูงได้ (high quality of life) แนวทางการพัฒนาเมืองนิเวศในแนวทางนี้ จะครอบคลุมถึงการสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนที่เกิดใหม่ได้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่อนุรักษ์ทรัพยากร และการจ้างงานและการบริการที่อยู่ใกล้ ๆ ไม่ต้องเดินทางมาก

   2) เมืองหรือเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park/Eco park) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกี่ยวกับการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (ResourceRecycling Eco park) โดยเป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 19s เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม หรือหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (The Principles of industrial ecology) ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือ น้อยที่สุด โดยยังคงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน โดยดำเนินการผ่านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรวมทั้งพลังงาน น้ำ วัตถุดิบ และอื่น ๆ รวมตลอดถึงความร่วมมือกลุ่มโรงงานของ เขตประกอบการอุตสาหกรรม

   จำนวนเนื้อหา:
   1
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนาของเสียและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศแบบบูรณาการ รวมทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตเชิงนิเวศ เช่น

   • การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งทะเล
   • การพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเดิม โดยให้ความสาคัญกับการใช้แหล่งพลังงานร่วม (Co-generation) การนาของเสียและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมการเกษตรในเมือง โดยผลิตก๊าซชีวภาพ และการกาจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
   จำนวนเนื้อหา:
   4
 • บทความทั่วไป

  4 1170

  จำนวนเนื้อหา:
  7
 • ข่าวสาร และกิจกรรม

  1 1170

  จำนวนเนื้อหา:
  17
 • ตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด

  จำนวนเนื้อหา:
  12
 • HOME

  จำนวนเนื้อหา:
  6
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดอยุธยา

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดชลบุรี

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดขอนแก่น

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสระบุรี

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดสงขลา

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวและกิจกรรมจังหวัดราชบุรี

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • ข่าวสารกิจกรรม

  8 Pic

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • QR CODE LINE

  จำนวนเนื้อหา:
  15
 • CONTACT US

  จำนวนเนื้อหา:
  16
 • จังหวัดขอนแก่น

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดชลบุรี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดนครปฐม

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดนครราชสีมา

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดปทุมธานี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  3
 • จังหวัดปราจีนบุรี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดระยอง

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  3
 • จังหวัดราชบุรี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดสงขลา

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  3
 • จังหวัดสมุทรปราการ

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดสมุทรสาคร

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดสระบุรี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดตราด

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดตาก

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดมุกดาหาร

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • จังหวัดสระแก้ว

  ข้อมูล 15 จังหวัด

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • โครงการประจำปี

  โครงการประจำปี

  จำนวนเนื้อหา:
  0
 • บทความ

  4 1170

  จำนวนเนื้อหา:
  4
 • ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • แผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

   

  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 15 จังหวัด 

  จำนวนเนื้อหา:
  13
 • ผลการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   

  ภาพรวมระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

  1

  จำนวนเนื้อหา:
  17
 • ebook

  จำนวนเนื้อหา:
  1

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m